11 november 2020

Begrotingsraad 10 november 2020

"Zorg voor elkaar"

woordmelding CDA tijdens Begrotingsraad op 10 november 2020

En plotseling domineert naast alle Covid19 nieuws een ander item het nieuws en wel Verkiezingen.
En dan doel ik niet alleen op de ongeloofijk spannende Amerikaanse verkiezingen. Nee, ook de
Nederlanders mogen in maart weer naar de stembus en in voorbereiding daarop presenteerden
diverse partijen in de afgelopen weken hun nieuwe verkiezingsprogramma. Zo ook het CDA en we
zijn enorm blij met de inhoud ervan. De titel Zorg voor elkaar kent voor de goede verstaander diverse
dimensies. Ik kan u het rapport uiteraard van harte aanbevelen. Wat we eruit willen lichten zijn woorden
als onzekerheid, polarisatie en samenlevingsagenda. We zien dat door grote veranderingen, denk aan
globalisering en individualisering, de onzekerheid is toegenomen. De Corona-crisis heeft dit gevoel
versterkt en eigenlijk versneld aan de oppervlakte getild. En we zien toenemende polarisatie als
gevolg van een steeds grotere tweedeling wat voor tal van ouderen, gezinnen, jongeren en kinderen
de kansen op een goede toekomst verkleint en daardoor mensen uiteen drijft. Het zijn grote
vraagstukken die ook raken aan de lokale samenleving. Verandering begint bij de keuzes die we
zelf maken. Wat het CDA betreft is dat een keuze voor de coöperatie samenleving. De zorg voor elkaar
is het fundament onder onze samenleving. Zo lang we goed voor elkaar zorgen kunnen we iedere
uitdaging aan. Hoe beoordeelt het CDA in het kader van deze beschouwing de programmabegroting?
Voor wat betreft de inhoud zijn we als CDA zeer content. Waarom? Omdat we zien dat er volop
wordt doorgewerkt aan het realiseren van het coalitieakkoord met daarin voor het CDA
wezenlijk punten. Denk aan:


1) We zien dat de samenleving in de breedste zin van het woord een prominente plek
heeft. Een mooi voorbeeld zijn de Ik buurt mee-cheques. Een eenvoudig instrument
waarmee je initiatiefrijke inwoners en inwonersgroepen beloont.
2) We zien dat we in het sociale domein nu echt proberen tot een verandering te komen
door als gemeente de regierol te pakken en de rol van commercie terug te dringen. Maar
dat kan ook alleen wanneer we de medicalisering terug dringen en door ‘wat nodig is’ tot
norm te verheffen in plaats van dat de norm is ‘recht hebben op’.
3) Dat de waardering voor lokaal steeds groter wordt. Al in de vorige raadsperiode hebben
we gehamerd op het belang van de lokale economie en lokale voorzieningen. Niet vanuit
een kleingeestigheid, maar omdat korte ketens goed zijn voor de klimaattransitie en
vanuit het besef dat wil een samenleving toekomst hebben er reuring moet zijn, dus een
goede infrastructuur, goede winkelvoorzieningen, basisonderwijs, voortgezet onderwijs,
sportvoorzieningen, werkgelegenheid.
4) We doen als gemeente volop mee in het realiseren van de klimaatopgave, denk aan de
Regionale Energie Strategie. Dat is goed maar wat in Nederland en ook in onze regio
niet goed gaat is de ik zou haast zeggen ouderwetse topdownbenadering. Dat zet aan
tot zwartwitdenken en polarisatie en dat heeft nog nooit tot iets goeds geleidt. Wij
zouden willen dat de zorg waarmee we onze medemens omringen ook aan de
dag leggen in onze zorg voor onze omgeving. Maar dan moeten de verantwoordelijkheden
ook met inwoners worden gedeeld en dat zien we op dit vlak helaas nog niet gebeuren.
We zien daarom uit naar hoe het college het door het CDA bepleitte lokale
eigenaarschap invulling gaat en bovenal durft te geven.

Voor wat betreft het financiële deel van de begroting en actualiteitenrapportage hebben we gemengde
gevoelens. Zorg hebben we over het langetermijnperspectief. Een andere rekenmethodiek
(naar constante prijzen) en besparen op incidentele uitgaven bieden op korte termijn soelaas maar
dat zal niet voldoende zijn. We zullen kritisch moeten blijven kijken naar de lange termijn.
Vandaar ook ons amendement om de door het college aangereikte alternatieven zo spoedig mogelijk
te concretiseren. Tegelijk zijn we ook op optimistisch. Dat is ingegeven door bijvoorbeeld de manier
waarop het college met het amendement ‘Financieel Rheden Stabiel: nu doorzetten’aan de slag is gegaan.
En de manier waarop het college samen met de raad werkt aan een werkwijze om tot een scherp
beeld van de financiele werkelijkheid te komen. Zie de financiële commissie en de actualiteitenrapportage.
Ook zien we een beweging waarbij de ambtelijke organisatie zich onder leiding van het college richt op
haar kerntaken al zou een oefening in ‘loslaten is een kunst’ wellicht nog wat kunnen helpen. Waardering
hiervoor en we wensen college en alle gemeentelijke medewerkers hierbij veel succes. Kortom voorzitter
zoals uit onze eerste termijn mag blijken mag de in deze begroting uitgezette lijn op steun van het
CDA rekenen. Wij hebben vertrouwen in het college, in de medewerkers en in onze inwoners. Voor ons
heeft de manier waarop we in Rheden met Covid19 omgaan dat vertrouwen gestaafd: met een
Burgemeester en wethouders die rust uitstraalden, denk aan de BOA’s die er in zijn geslaagd om op
een goede manier de mensen bij de regels te bepalen en zie hoe de verenigingen, bedrijven, onze
inwoners – en ja, ook onze jongeren - gedisciplineerd – uit oogpunt van zorg voor elkaar naar de regels
leefden, naar elkaar omkijken en elkaar helpen. Ofwel: geen individualisme maar actief
verantwoordelijkheid nemen en delen. Een zorgzame samenleving, dat is waar het CDA voor staat.
Samen staan we sterker, ook in Rheden.

Bert de Lange, fractievoorzitter CDA Rheden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.