Vragen van het lid Krul (CDA) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over duidelijkheid over de toekomst van vuurtoren Lange Jaap (ingezonden 10 februari 2023).


Vraag 1
Zou u middels een tijdlijn inzicht willen verschaffen in de status van de verschillende onderzoeken met betrekking tot vuurtoren Lange Jaap?


Vraag 2
Zou u de uitkomsten van deze onderzoeken aan de Kamer willen doen toekomen?


Vraag 3
Wanneer komt er duidelijkheid over hoe de motie van Tjeerd de Groot en Van der Molen, over helderheid verschaffen over het lot van de vuurtoren Kijkduin, zal worden uitgevoerd? (1)


Vraag 4
Deelt u de opvatting dat uiterlijk aan het einde van dit kalenderjaar de verschillende mogelijke oplossingsrichtingen duidelijk moeten zijn zodat besluitvorming over de toekomst van de vuurtoren nog dit kalenderjaar kan plaatsvinden? Zo nee, waarom niet?

 

(1) kamerstuk 31 409, nr. 341

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.