Vragen van de leden Krul en Bontenbal (beiden CDA) aan de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en voor Klimaat en Energie over de beantwoording van eerdere vragen over de regels rond verlichting van windmolens. 

Vraag 1
Zou u meer inzicht willen geven in de verschillende statussen van de aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor het gebruik van naderingsdetectie bij windparken, in het bijzonder voor het windpark Wieringermeer? (1)

Vraag 2
Zou u willen toelichten of het proces zo is ingericht of zo verloopt dat de ILT nog voor 1 januari 2024 toestemming geeft voor de invoering van naderings-detectie bij windparken die hiervoor een aanvraag hebben gedaan, in het bijzonder het windpark Wieringermeer? Zo ja, op welke datum verwacht u deze toestemming? Zo nee, wat is dan de verwachte datum?

Vraag 3
Zou u meer inzicht willen geven in de verschillende mogelijkheden die bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aanwezig zijn om, zoals beschreven in de beantwoording van de voorgaande vragen, bij aanvragen voor naderingsdetectie waarbij er sprake is van hoge kosten, zowel het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat als de betreffende provincie, een financiële bijdrage te laten leveren?

Vraag 4
Zou u meer inzicht willen geven in de status van het opstellen van een kader voor die financiële bijdrage?

Vraag 5
Heeft u inzicht in welke provincies momenteel werken aan een dergelijk kader?

Vraag 6
Op welke wijze heeft u contact met deze provincies over de voortgang van de ontwikkeling van dit kader?

Vraag 7
Kunt u uit uw contacten met deze provincies een verwachte datum voor realisatie van een dergelijk kader opmaken?

Vraag 8
Ziet u mogelijkheden tot versnelling van het proces om tot een dergelijk kader te komen?

Vraag 9
Zou u in dit gehele proces niet alleen nauw willen samenwerken met provincies, maar ook met de betreffende gemeenten, in het bijzonder bij het proces rondom het windpark Wieringermeer met de gemeente Hollands Kroon?

 

(1) Tweede Kamer, Aanhangsel Handeling, vergaderjaar 2022–2023, nr. 2734

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.