Vragen van het lid Krul (CDA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «165.000 vrachtwagens niet toegestaan in zero-emissiezone; RDW stuurt brief».

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «165.000 vrachtwagens niet toegestaan in zero-emissiezone; RDW stuurt brief»1 en zou u op de verschillende bevindin-gen willen reflecteren?

Vraag 2
Bent u bekend met de door de RDW recent gestuurde brieven aan onderne-mers waarin staat dat veel vrachtwagens in de toekomst niet meer verschil-lende binnensteden in mogen?

Vraag 3
Klopt het dat in deze brieven niet expliciet wordt gewezen op de mogelijkheid tot ontheffing?

Vraag 4
Indien dit het geval is, hoe kan het zo zijn dat de RDW dergelijke brieven uitstuurt, zonder expliciete verwijzing naar de mogelijkheden voor ontheffing, slechts enkele weken nadat u in het vragenuur heeft toegezegd dat specifieke voertuigen zoals verhuiswagens, kermis- en circusvoertuigen en specifieke typen marktkramen een ontheffing krijgen?

Vraag 5
Indien dit het geval is, zou u willen toelichten wat dit zegt over de samenwer-king en communicatie tussen het ministerie en de RDW?

Vraag 6
Deelt u de opvatting dat het versturen van deze brieven, zonder expliciete verwijzing naar de mogelijkheden voor ontheffing, voor onnodige onrust bij ondernemers heeft gezorgd? Zo ja, wat gaat u eraan doen om deze onrust weg te nemen en een toekomstig soepel verloop van het proces te garanderen?

Vraag 7
Zou u de voortgang van de totstandkoming van het landelijke loket voor ontheffingen willen toelichten?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.