Vragen van de leden Krul en Van den Berg (beiden CDA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Provincie: «Wijzig wet om nieuw Zeeuws OV-systeem mogelijk te maken»» (ingezonden 16 juni 2023).

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht van de PZC «Provincie: «Wijzig wet om nieuw Zeeuws OV-systeem mogelijk te maken»» (1) en zou u op de verschillende bevindingen willen reflecteren?

Vraag 2
Deelt u de opvatting dat provincies de ruimte en mogelijkheden moeten hebben tot het invoeren van innovatieve vervoerssystemen zoals beschreven in bovengenoemd artikel?

Vraag 3
Gaat u alles op alles zetten om mee te werken aan dit innovatieve vervoers- systeem, gezien de urgentie en het belang van bereikbaarheid voor heel Nederland?

Vraag 4
Zou u inzicht willen geven in de status van de genoemde wetswijziging?

Vraag 5
Deelt u de urgentie om de genoemde wetswijziging zo snel mogelijk te laten plaatsvinden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke acties gaat u in gang zetten om deze wetswijziging zo snel mogelijk te laten plaatsvinden?

Vraag 6
Welke mogelijkheden tot financiële steun zijn er om het genoemde openbaar vervoerssysteem een vliegende start te laten maken?

Vraag 7
Zou u inzicht willen geven in welke wetswijzigingen er nog meer nodig zijn om het genoemde openbaar vervoerssysteem in te voeren? Zou u daarbij ook willen ingaan op de genoemde aanpassingen bij het studentenreisproduct en de scheiding tussen openbaar vervoer (OV) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), en in overleg willen treden met de hiervoor verant- woordelijke Ministeries?

Vraag 8
Zou u voor elke wetswijziging afzonderlijk inzicht willen geven in de status van die wetswijziging, welke acties er nog nodig zijn voor invoering van de wetswijziging en welke acties het kabinet van plan is te ondernemen?

Vraag 9
Deelt u de opvatting dat er een recht op gemotiveerd maatwerk zou moeten zijn dat invoering van dergelijke innovatieve vervoerssystemen mogelijk zou moeten maken? Zo nee, waarom niet gezien het belang van bereikbaarheid voor heel Nederland? Zo ja, welke stappen bent u van plan om te onderne- men om een dergelijk recht op gemotiveerd maatwerk te borgen en er op toe te zien dat dit goed functioneert?

Vraag 10
Hoe werken de bereikbaarheidsnormen die het kabinet als gevolg van de aangenomen motie Krul c.s. (2) gaat invoeren in op de mogelijkheden voor dit soort innovatieve vervoerssystemen, de benodigde wetswijzigingen en het recht op gemotiveerd maatwerk?

 

(1) PZC, 30 mei 2023, «Provincie: «Wijzig wet om nieuw Zeeuws OV-systeem mogelijk te maken»» (https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/provincie-wijzig-wet-om-nieuw-zeeuws-ov- systeem-mogelijk-te-maken~ae67f1c9/)

(2) Kamerstuk 29 385, nr. 130

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.