03 november 2018

Het CDA kan zich vooralsnog niet vinden in de voorliggende conceptbegroting 2019

Het CDA kan zich vooralsnog niet vinden in de voorliggende conceptbegroting 2019.

De CDA-fractie heeft in de Ronde van 1 november een eerste reactie gegeven op de conceptbegroting van het college.

Dachten wij in februari nog met een bezuiniging van € 5 miljoen de begroting weer op een reëel begrotingsevenwicht te hebben gebracht, nu blijkt dat hierboven op nog eens € 11 miljoen extra bezuinigd moet worden. Het financieel tekort heeft veel weg van dagkoersen; dan krijgen we te horen dat het € 3,5 miljoen bedraagt, dan 5, even later 18 en dan 10 miljoen om vervolgens af te sluiten op € 11 miljoen tekort met een weerstandvermogen van 76% in 2019 en een risicoprofiel van 50%; Het wordt alleen maar duidelijker en daarmee pijnlijker dat de financiën NIET structureel op orde zijn. De begroting is voor het CDA nog steeds onvoldoende transparant en op een aantal terreinen kan het CDA zich niet vinden in de (bezuinigings)voorstellen. Hiervoor worden amendementen of moties (wijzigingsvoorstellen/verzoek) voorbereid (aangegeven met een *).  Op 13 en 14 november zal de voorliggende begroting in de raad behandeld worden.

Welke bezuinigingsmaatregelen neemt het college in de begroting 2019?

Structureel begrotingsevenwicht door een beleidsarme begroting te presenteren met veel bezuinigingen o.a. op:

•      Onderhoudsniveau terugbrengen naar C (laagste niveau van (A/B/C)

•      Weerstandvermogen verlagen naar 76 % in plaats van de vastgestelde voorwaarde 100 % (2019)

•      Bezuinigingen op subsidiering muziek- en dansonderwijs (Artamuse)

•      Mantelzorgcompliment afschaffen

•      Geen middelen reserveren voor Geleen; wel nog voor 2019 € 300.000 voor de lopende projecten

•      Geen nieuw beleid, maar wel middelen reserveren voor middengebied Obbicht-Grevenbicht (spaarconstruct); 

•      Schrappen van de Nationale Trainingscentra op de Sportzone

•      Onderzoek regionalisering Schouwburg en Hanenhof

•      10 miljoen investering nieuw beleid reserveren voor 2022

•      Verhogen OZB (niet) woningen 

•      Bezuinigen op externe inhuur, zijnde € 400.000

•      Inkomensgrens verlagen Bijzondere Bijstand van 110% naar 100%.

 

Wat wil het CDA?

•      Onderhoudsniveau centra toch op minimaal B-niveau houden*

•      Weerstandvermogen op 100%, conform advies van de provincie om mogelijke toekomstige     tegenvallers op te vangen *

•      Mantelzorgcompliment niet afschaffen; bij afschaffing wel een manier van waardering regelen        (bijvoorbeeld bijwonen van activiteiten, wedstrijden etc.) *

•      Geen nieuwe middelen reserveren en alle onbenutte investeringsruimte schrappen; Dus pas op de plaats maken

•      Voor de komende twee jaar blijven investeren in de beide centra 

•      Muziekonderwijs integreren in de Domijnen en tegenstander van de kaalslag binnen de cultuursector

•      Eerst integrale afweging maken middengebied Obbicht/Grevenbicht op basis van scenario's en dan pas middelen reserveren

•      Bezuinigen op bestuur en ondersteuning

•      Opschaling accommodaties en sportvoorzieningen op basis van de één stad gedachte *

•      10 % bezuinigen op externe in huur, zijnde € 1 miljoen; komt neer op € 600.000 extra bezuinigen.

•      De (raads) task force voorstellen serieus onderzoeken en de effecten daarvan beoordelen

•      De financiële kaders herijken, begroting transparant maken en geen geschuif meer met de verschillende potjes en het creëren van reserves

•      De CDA-fractie overweegt hierover een amendement of motie (wijzigingsvoorstel of verzoek) in te dienen tijdens de behandeling van de begroting in de raad

 

Wat vergeet het college?

•      Vooroverleg met partner en instellingen m.b.t. de bezuinigingsvoorstellen

•      Nu keuzes te maken voor de één stad gedachten

•      Vergeet door te pakken bij het accommodatiebeleid; het college schuift dit nu door naar de kadernota 2019

•      De voorstellen van de (raads) task force serieus te nemen en bij de afwegingen betrekken

 

Al met al de komende week zal de fractie zich gaan beraden over de inhoudelijke voorstellen. 

   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.