17 september 2018

Inbreng CDA door raadslid Judith Bühler 13-09-2018

Het CDA Sittard-Geleen is voorstander van een financieel gezonde gemeente. Die begint met een transparante en actuele weergave van de financiële stand van zaken.

De CDA fractie is van mening dat dit momenteel niet het geval is.

Hieronder leest u de bijdrage van Raadslid Judith Bühler in de Raad van 13 september.

 

Voorzitter,

Voor ons ligt de 2eprogrammarapportage van onze Gemeente. De inhoud is oud nieuws.

 

Het CDA is net als iedere fractie hier in de raadszaal voorstander van een financieel gezonde gemeente.

Als we de financiële situatie willen ombuigen, is het belangrijk dat de Raad juist geïnformeerd is.

 

En als je een stuk beoordeelt dan is het belangrijk dat je weet waar je naar kijkt.

Nu we hebben hier te maken met een afwijkingenrapportage. Hierin worden alleen wijzigingen op de oorspronkelijke begroting meegenomen. Als er niets wijzigt wordt er niets vermeld. Ik citeer uit de samenvatting “geen nieuws is goed nieuws”. Deze quote stond eveneens in de éérste programmarapportage. 

Als er geen nieuws is, moet de raad erop kunnen vertrouwen dat er ook NIETS substantieels te vermelden is en dat we geïnformeerd zijn over alles, waarover we geïnformeerd hadden moeten worden. 

 

Ik mag wel zeggen dat de verbazing groot was, nu er in het 2ekwartaal een tekort wordt gemeld van 2,2Mln als gevolg van een nagekomen afrekening uit ‘Maastricht’ op het terrein van Jeugdzorg.

Laat ons vooropstellen – het CDA is niet tegen Jeugdhulp. We willen een punt maken over de wijze van rapportage. In de eerste prorap wordt onderaan in de samenvatting en op pagina 12 met weinig woorden vermeld dat er nog een afrekening met Maastricht plaatsvindt. Er wordt geen bedrag bij vermeld. Als raadslid mocht je ervan uitgaan – “geen nieuws is goed nieuws”. Met andere woorden, geen verborgen gebreken.

In deze zinsneden blijkt dus 2,2Mln verstopt te zitten.

“Geen nieuws is goed nieuws” wordt nu wel op een andere manier beleefd.

 

Voorzitter, als een Gemeente zoals Sittard-Geleen in zwaar weer zit, hebben we met zijn allen baat aan optimale transparantie. Die is er zoals we nu kunnen concluderen niet. Ik illustreer dit met het aangehaalde voorbeeld.

 

Ten eerste – Is het echt zo, dat er bij het samenstellen van de jaarrekening 2017 en de eerste prorap geen enkel benul was van de kosten die er vanuit Maastricht gedeclareerd zouden worden? Is de administratie dusdanig, dat we hier geen inschatting van kunnen maken. Of had de wethouder niet even naar Maastricht kunnen bellen om te vragen naar een indicatie van de rekening die richting Sittard-Geleen gestuurd zou worden?

 

Ten tweede – Al in de Raadszitting over de 1eprorap heeft het CDA aangegeven, dat er diverse risico’s en onzekerheden niet gekwantificeerd zijn. Dat het resultaat nog negatiever zou kunnen uitvallen. Dat blijkt nu nog maar eens te meer. En dan hebben we het alleen nog maar over één zinssnede in de inleiding. We vragen ons oprecht af, welke tegenvallers zitten er nog meer tussen de regels door verstopt.

 

Ten derde – Op 5 juli bespreekt de Gemeenteraad de 1eprogrammarapportage in de Raad. Het 2ekwartaal is dan al afgesloten. Naar onze mening had de wethouder toentertijd al zicht op de negatieve afwijkingen in de 2eprogrammarapportage. Het was chiquer, ofwel correcter, geweest als hij de Raad daarover ter plekke had gerapporteerd.

 

Voorzitter, bij optimale transparantie hoort dus ook actuele informatieverstrekking. Zoals gezegd, op dit moment is de 2eprorap oud nieuws. We willen dan ook aan de wethouder vragen om ons te voorzien van een doorkijkje naar de 3eprogrammarapportage.

 

Onze gemeentefinanciën moeten gesaneerd worden. Huis op orde dus. Gemeentes als Venlo en Heerlen maken hiervan hun prioriteit. Wij worden tot 2 keer toe door de provincie op de vingers getikt. Dit geeft geen blijk van een warme verhouding tussen de Gemeente en Provincie. Je kunt je afvragen welke kant deze verhouding opgaat… Tijdens de Rondes heb ik al gevraagd of de wethouder voornemens is de boeken aan de provincie over te dragen. Er werd duidelijk geantwoord dat het niet zo is en dat we uit moeten gaan van onze eigen kracht. De schouders eronder zetten dus!

 

Het CDA is voorstander van schouders eronder. Begin bij het begin. Zorg voor transparantie en maak het huis op orde. Zorg voor een goede relatie met de toezichthouder en laat de wethouder de helpende hand van de provincie aannemen. 

 

Er moeten keuzes gemaakt worden.

De Groen Links fractie zei het in de rondes al, er is geen tijd om eerst alles met de inwoners te bespreken. Eerst dient een aantal zaken financieel op orde te zijn.

Wij sluiten ons hierbij van harte aan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.