Voorzitter,

Ik val meteen met de deur in huis: we maken ons zorgen over de stad, maar gelukkig doen alle fracties in deze raad dat. De middenstand is een zorg, de cultuur is een zorg, de financiën zijn een zorg, de school en de sportvoorziening in het middengebied is een zorg, de jeugdzorg is een zorg, de openbare ruimte is een zorg, de vele errata in de begroting zijn een zorg en het is zeer zeker een zorg dat we uiteindelijk pas een sluitende begroting hebben door een beroep te doen op de algemene reserve. Van enige jubel in de programmarapportage "we houden geld over", naar toch weer een tekort. Een tekort dat met fraaie, financieel-technische volzinnen wordt vergoeilijkt. Dus toch nog niet helemaal in control.

 

En dan neemt dat vervelende CDA vervolgens geen bestuursverantwoordelijkheid, hoewel de partij anderhalf jaar geleden bij de formatie nog de deur werd gewezen.

 

Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes: de verduurzaming is actueel, voor het derde jaar op rij “Wielergemeente van het jaar”, er wordt gewerkt aan een bestuursakkoord, met de mogelijke aankoop van het V&D pand in Sittard kan in één klap 12.000 m2 leegstand worden opgelost, we proberen het toerisme op de kaart te zetten, de burger lijkt zich betrokken te voelen bij nieuwe initiatieven. Er wordt hard gewerkt door het college, maar er is nog steeds geen nieuw college dat op een stevige meerderheid kan steunen.

 

Voorzitter,

Het ontbreekt op dit moment aan politiek elan. In Born Aktueel van de vorige week is een oorzakenanalyse over de huidige crisis beschreven waarin onder meer Lebens in mootjes wordt gehakt. De subtitel van het stuk luidt: "op basis van diverse informanten verkregen informatie". Jammer genoeg ben ik niet bevraagd.

In ons eigen verkiezingsprogramma worden de drie letters C – D - A minder vaak genoemd dan op dat ene A4 in Born Aktueel. Dat is de plus van het artikel. De min is dat het volledig voorbij gaat aan het juist weergeven van de feiten. Daar ga ik nu ook niet mijn best voor doen. Wij waren blij dat in het verslag van de 4 partijen - die zich recent met de opgave hadden belast om te proberen CDA en GOB te verbinden - positief wordt gesproken over de wijze waarop en de mate waarin de CDA fractie in staat is geweest op zichzelf te reflecteren. Dat laat onverlet dat ook wij stevige kritiek hebben geuit. Het is goed om elkaar een paar keer op die manier de waarheid te vertellen, maar wij hebben als fractie tegen elkaar gezegd: tot hier en niet verder.

 

In dit verband de opmerking dat het CDA door op zijn minst constructief  oppositie te voeren, zal meewerken aan een goede balans in de raad.

 

Voorzitter, naar de inhoud. De CDA fractie wil in deze algemene beschouwingen kort een paar punten aanstippen.

 

Voorzitter, de situatie in Geleen baart velen zorgen. De CDA fractie laat het centrumplan Geleen niet los, maar geeft gelet op de actuele situatie het college in overweging een discussienota op te stellen (met bijvoorbeeld als titel: "een ander Geleen?"), die mogelijk in een raadsconferentie (of op een andere manier) kan worden besproken. De proeftuin biedt daartoe mogelijk ook ruimte. Ten  behoeve van traffic in het centrum wel blijven inzetten op de ambtelijke huisvesting en bijvoorbeeld ook op een sterkere kantoorverbinding met Brightlands. De Stadspartij en SPA spraken daar al eerder over. Daarbij opkomende vragen kunnen zijn of je dan niet van een andere facilitering kunt uitgaan, of het de sfeer niet verbetert, omdat je het stedelijk centrum niet meer hoeft hoog te houden, of je de parkeerperikelen niet eenvoudiger kunt oplossen, wat is de impact op de financiële huishouding van de stad, is een attitudeverandering van alle betrokken partijen noodzakelijk of zijn een aantal al zover en meer van dat soort punten. Het CDA realiseert zich dat zij hiermee misschien een steen in de vijver gooit en zichzelf mogelijk ook tekort doet, maar het kan volgens de fractie zin hebben om een dergelijke discussie met elkaar te voeren. 

 

Voorzitter, de situatie rond het middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht lijkt in een hogedruk pan te zijn gestopt. Hoewel uit de kadernota gehaald, komt de accommodatie in het middengebied in de begroting toch terug. Op dit moment volstrekt onnodig want de voorbereidende onderzoeken zijn nog niet afgerond. Het  dossier rechtvaardigt dat de raad ook echt in positie wordt gebracht. Dat de raad na afronding van de onderzoeken de voor- en nadelen van de ene boven de andere variant kan afwegen. Het verschil van EUR 3 mio investeringsgeld tussen de duurste variant van 10 mio en de daarop volgende variant rechtvaardigt dat des te meer. In 2017 vroeg het CDA om bij de voorbereidende onderzoeken ook een integrale visie op de leefbaarheid in Obbicht te voegen – te denken valt aan leefomgeving en sociale cohesie - maar die visie blijft tot vandaag helaas uit. 

 

De vorige week hebben we in deze raad een goed interpellatiedebat gevoerd over Artamuse. De wethouder is met het huiswerk aan de gang gegaan en onderkent de problematiek van Artamuse, maar vindt het blijkbaar nog niet noodzakelijk om Artamuse voor 2021 (en 2022) een ruimere armslag te geven.We kunnen constateren dat er door het college desondanks wel ruimte wordt gezocht om Artamuse in de lucht te houden. Daarmee nemen we ook onze rol als regiogemeente op het gebied van muziek en dansonderwijs. Dit laat onverlet dat er bij Artamuse moet worden gereorganiseerd, maar door de ‘nieuwe’insteek is de druk van een eventueel faillissement of een collectief ontslag weg cq fors verminderd. In ieder geval lijkt hiermee de weg open te liggen om met de vakbonden in overleg te gaan over een sociaal plan, waardoor het risico van verhaal op de gemeente ook wordt gereduceerd tot nihil.

 

De raad maakt hopelijk in de eerste helft van 2020 ook de afwegingen rondom De Domijnen. Daarmee liggen uiterlijk bij de kadernota 2020 de puzzelstukjes met betrekking tot het cultuurdomein ten behoeve van de begroting 2021 op tafel.

 

Voorzitter, de vele errata in de begroting verbazen. Na overleg met de provincie moest het college wel heel veel corrigeren. We blijken dan toch te optimistisch te zijn om de klus op weg naar een sluitende begroting te klaren. Tja, en dan de openbare ruimte. Er wordt veel over gesproken en veel van gevonden, maar het is allemaal weinig positief. Investeringen zijn niet meer gedaan en de uitvoering is tot een absoluut minimum beperkt. Goedkoop bleek duurkoop. Hopelijk is daar nu van geleerd. 

 

In de ronde heeft het CDA al de haperingen in de begroting met de wethouder bediscussieerd. Er is gelet op de discussie in de ronde desondanks vertrouwen dat de wethouder zich daar rekenschap van geeft. Een heldere en duidelijke begroting hoort bij een goed functionerende raad en college. Daarbij behaalde resultaten zijn goed voor het vertrouwen van de inwoners. Er is voor zowel coalitie als oppositie nog veel werk aan de winkel.

 

Voorzitter, als laatste punt: het is stil, te stil rond de ambtelijke huisvesting. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.