01 december 2022

Inbreng begrotingsbehandeling CDA-fractie

Tijdens de raadsvergadering van 9 en 10 november jl. vonden de begrotingsbehandelingen plaats. Fractievoorzitter Patrick Brouwers voerde tijdens deze vergadering namens de fractie het woord. Hij verwees onder andere naar de vele investeringen in de openbare ruimte die ook deze keer weer gedaan worden, zoals de verbeteringen van wegen en stoepen in onze gemeente en niet te vergeten het groenonderhoud, de rioolwerkzaamheden en de blijvende aandacht voor zwerfvuil. Verder sprak hij uit dat er gelukkig op diverse plekken in de financiële stukken aandacht gevraagd wordt voor de Lokale Inclusie Agenda zodat iedereen in onze gemeente kan meedoen. Patrick gebruikte ‘de  Ziepesjprènger’, een onderscheiding die ons raadslid Sjohn Smeets deze maand ontving omdat hij zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de Sittardse gemeenschap, als leidraad in zijn verhaal over de nog in het centrum van Sittard openstaande ontwikkelingen waaronder de toekomst van het V&D-pand, de realisatie van openbare toiletten in de stad, het water in de grachten bij de Oostelijke Schootsvelden en het monument van Remco van der Vorst dat er medio 2023 gaat komen. Daarnaast vroeg Patrick aan het college om zo snel mogelijk de financiële effecten van o.a. de energiecrisis in beeld te brengen voor verenigingen en ondernemers. Zij hebben het al zwaar genoeg gehad door de coronapandemie en als CDA-fractie vinden we dat we als overheid er alles aan moeten doen om hen te ondersteunen waar nodig.

Verder vroeg Patrick aandacht voor het jaar 2022, waarin het 55 jaar geleden is dat de Staatsmijn Maurits in Geleen gesloten werd. De diverse initiatieven in Geleen rondom het mijnverleden zijn erg goed. Een werkgroep die flink bezig is en een andere groep die de nog resterende overblijfselen van het mijnverleden wilt redden. De CDA-fractie blijft het belangrijk vinden om alles wat nog aan mijnhistorie over is, te blijven koesteren. Gesproken werd er ook over de motie van gob en CDA om door de rekenkamer een onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de informatievoorziening rondom Glanerbrook. Het horecastraatje bij de markt in Geleen heeft eindelijk een likje verf gekregen. Daar is de CDA-fractie erg blij mee! Verdere ontwikkelingen in Geleen-Zuid werden benoemd, waaronder Vidar in de Wijk en het gebruik van de NPO-gelden en culturele subsidies bij het Graaf Huyn College, waarin theatermakers het welzijn van jongeren na een heftige coronatijd proberen te verbeteren met hun ‘receptie van het gevoel’. Voor eenzaamheid in de breedste zin van het woord werd ook aandacht gevraagd en voor de onderlinge verbondenheid en de solidariteit van de verenigingen uit de kleine kernen heeft de CDA-fractie alleen maar bewondering.

Daarnaast werd er gesproken over de vele onzekerheden die nu nog spelen. Het blijft belangrijk om waakzaam te blijven als het gaat over de financiën, gaf Patrick aan. De aanloop naar de discussie over de kadernota met de diverse veerkrachten en ontwikkelpaden uit de Toekomstvisie, burgerparticipatie en  de inwonerspeilingen die gepland zijn door de gemeente juicht de CDA-fractie alleen maar toe. Ten slotte vroeg Patrick om naast de Europese vlag bij het gemeentehuis in Geleen en het stadhuis in Sittard, ook de Nederlandse- en Limburgse vlag op te hangen. Burgemeester Hans Verheijen heeft dit tijdens de raadsvergadering toegezegd en zowel de Nederlandse als Limburgse vlag gaan er komen.  De gehele bijdrage van fractievoorzitter Patrick Brouwers is terug te zien op de website van de gemeente via de volgende link: https://sittardgeleen.raadsinformatie.nl/vergadering/940037/%2009-11-2022. U kunt bij het klikken op de vergadering vervolgens doorspoelen tot de minuten 42:38 waar de inbreng van de CDA-fractie start.

In de tweede termijn werd er gereageerd op de diverse moties en amendementen door onze fractie. Onze eigen motie in samenwerking met het gob over een rekenkameronderzoek naar de informatievoorziening rondom het dossier Glanerbrook werd aangenomen. De motie inzake het meer stimuleren van lessen over Stolpersteine op basisscholen werd aangenomen en als gevolg van een verzoek van onze fractievoorzitter werd het geven van lessen op middelbare school ook toegevoegd aan deze motie. Verder deed Patrick een oproep aan de gehele raad om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan tijdens het debat en niet op de man of vrouw te gaan spelen tijdens discussie wat helaas tijdens deze raadsvergadering het geval was. Minder ik, meer wij!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.