15 december 2023

Motie inzake inventarisatie draagvlak over bestemmingsplan Tersteeglaan Sittard aangenomen!

Tijdens de raadsvergadering van 13 december jl. diende raadslid Bas Hoedemakers samen met het gob een motie in over het bestemmingsplan van de Tersteeglaan in Sittard. Het bestemmingsplan is een juridisch bindend document voor zowel de overheid alsook burgers en bedrijven. In een bestemmingsplan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd voor een gebied. 

Het feit dat we in Nederland de ruimtelijke ordening op een nette en geordende manier gewaarborgd hebben is een groot goed. Zo is er sturing mogelijk, zorgen we voor een eenduidig en overzichtelijk ruimtelijk beeld en is er bepaald wat wel en niet mag op een betreffende stuk grond. 

Maar niks zo lastig als elkaar regels opleggen, zo blijkt ook in het dossier Tersteeglaan. Aan de orde was een mogelijke herziening van een bestemmingsplan. Specifiek is hier het geval dat met het samenvoegen van losse bestemmingsplannen sommige afspraken en regels niet meer geborgd zijn c.q. reeds slecht opgenomen waren in het oorspronkelijke plan uit 1994.

Vandaar ook raadslid Bas Hoedemakers in een motie samen met het gob opgeroepen heeft om in het betreffend plangebied, de Tersteeglaan in Sittard, te inventariseren of er behoefte bestaat om striktere stedenbouwkundige kaders in het bestemmingsplan te borgen. Een stap voorwaarts in ons proactief participatiebeleid waarbij de gemeente samen met de inwoners kijkt naar een goede ruimtelijke ordening. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.