22 juni 2023

"Muziekverenigingen en subsidie: Een harmonieuze samenwerking en een frisse evaluatie"

Het college heeft de vragen van CDAAltena over de subsidiering van muziekverenigingen in relatie tot de gevolgen van de wijziging van de oud papier inzameling beantwoord.
De gemeente benadrukt dat muziekverenigingen een waardevolle rol spelen binnen de gemeenschap.

Daarnaast heeft de gemeente een overzicht verstrekt van de subsidies en inkomsten uit oud papier die in de periode 2021-2023 zijn ontvangen door zowel muziekverenigingen als andere organisaties die betrokken zijn bij papierinzameling. Dit overzicht biedt een compleet beeld van de financiële aspecten van de betreffende verenigingen en organisaties.

Met betrekking tot het genereren van inkomsten voor het uitvoeren van gemeentelijke taken, zal de gemeente Altena in gesprek gaan met de verenigingen en instanties.

Verder is de gemeente Altena van plan om de subsidieregeling voor cultuurparticipatie te evalueren en te herijken, gezien de veranderende behoeften van culturele organisaties in de gemeente.

Lees hieronder de vragen en antwoorden van en aan het CDAAltena

 

Geachte mevrouw Schipper en heer Bouman,

Bij brief van 15 mei 2023 heeft u vragen gesteld over de subsidiering van de muziekverenigingen in relatie tot de gevolgen van de wijziging van de oud papier inzameling. Hierbij willen wij die graag beantwoorden.

1. Bent u het met ons eens dat muziekverenigingen een belangrijke drager zijn van de culturele identiteit van Altena? Wij zijn het met u eens dat de muziekverenigingen in de gemeente Altena een van de belangrijke dragers zijn van onze identiteit.

2. Graag ontvangen wij een overzicht van de subsidies én de inkomsten van het oud papier die in 2021-2023 door de verschillende muziekverenigingen zijn ontvangen.Het overzicht door u gevraagde overzicht is opgenomen in de bijlage, deze heeft niet alleen betrekking op de muziekverenigingen, maar ook op andere organisaties die papier inzamelen.

3. Op welke termijn heeft u inzichtelijk welk voorstel er komt te liggen voor de verenigingen en instanties om op een andere wijze inkomsten te genereren voor het uitvoeren van gemeentelijke taken?

Hierover zullen wij met de verenigingen in gesprek gaan. Het uitvoeren van gemeentelijke taken door verenigingen valt onder het principe van het Right to Challenge. Hiertoe heeft uw raad de uitgangspunten vastgelegd in de beleidsnota bestuurlijke vernieuwing in actie. In deze situatie is de verbijzondering dat het initiatief van de uitdaging van de gemeente uit gaat. Ook voor verenigingen is het dus een forse afweging om te maken. Voordat zij zich gaan inzetten is het belangrijk dat zij inzicht hebben in de huidige voorzieningen, activiteiten en in de kosten daarvan. De rol van de gemeente bestaat voornamelijk uit informeren, beoordelen, faciliteren, monitoren en evalueren. In het gesprek met de verenigingen moet een afweging worden gemaakt over de mogelijkheid om een challenge in te dienen en ook over andere relevante zaken zoals de huidige taken en kosten. Dit is een complex vraagstuk dat goed moet worden uitgewerkt.

Het gaat immers over een uitvoerbaar beleid, over aspecten van wederkerigheid die redelijk zijn en vergelijkbaar kunnen werken, over kwaliteit van dienstverlening. We zullen daarbij breed kijken naar goede voorbeelden die al bij andere gemeenten aanwezig zijn. Een helder inzicht verschaffen in de beleidsdoelstellingen en de beschikbare middelen staan daarbij centraal.

Wij gaan er van uit dat de contouren van de inzet van verenigingen op gemeentelijke taken in 2024 inzichtelijk zijn. Deze tijd hebben we ook, gezien de financiële compensatie die plaatsvindt richting de verenigingen die betrokken zijn geweest bij de papierinzameling.

4. Bent u bereid om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een herijking van de huidige subsidieregelingen voor muziekverenigingen en het muziekonderwijs wat zij verzorgen, en hier dan een voorstel voor te maken aan de gemeenteraad?

Wij zijn voornemens de subsidieregeling cultuurparticipatie te evalueren en te herijken, omdat wij merken dat deze niet meer voldoende aansluit bij de behoeftes van de culturele organisaties in Altena. Deze evaluatie betrekken we ook bij de herijking van de regeling voor het uitvoeren van gemeentelijke taken.

Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester, drs. R.J.M. van Wuijtswinkel MPA                           drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.