02 juni 2023

Raadsbrede steun voor motie Bergsche Maasveren: Trots op de gemeenteraad van Altena!

Wij zijn verheugd om te delen dat de gemeenteraad van Altena unaniem de motie van CDA Altena en VVD heeft gesteund. Deze motie roept op tot de ontwikkeling van een plan om de overtochten op de Bergsche Maasveren gratis of zo goedkoop mogelijk te maken voor alle inwoners van Altena.

Dit besluit toont aan dat het bestuur van Altena daadwerkelijk opkomt voor de belangen van de inwoners. Door het faciliteren en behouden van betaalbare of zelfs gratis overtochten, wordt het leven van de inwoners vereenvoudigd en de lokale gemeenschap versterkt. Het biedt niet alleen een financiële verlichting, maar ook de mogelijkheid om vlot en gemakkelijk te reizen tussen de oevers van de Bergsche Maas.

Met deze motie laat de gemeenteraad zien dat zij luistert naar de behoeften en wensen van de Altena-inwoners. 

 

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE
Datum vergadering: 23 mei 2023
Onderwerp: Gratis of betaalbare veerdiensten Bergsche Maasveren (Altena)

Overwegende dat:
• De bruidsschat van 22,6 miljoen, waarvan werd verwacht dat deze voldoende zou zijn om gratis
veerdiensten te kunnen aanbieden gedurende 30 jaar, onder de huidige omstandigheden niet
toereikend zal zijn;
• Het stichtingsbestuur en de raad van toezicht voorstellen om marktconforme tarieven te gaan heffen
voor verschillende doelgroepen;
• Dit voorstel veel ophef heeft veroorzaakt onder de inwoners van Dussen, Drongelen, Eethen,
Meeuwen, Genderen en Babyloniënbroek;
• De Dorpsraad Drongelen 300 handtekeningen heeft aangeboden tegen het voorstel;
• Verwacht wordt dat bij tarifering veel mensen zullen omrijden, wat extra problemen zal veroorzaken
bij het fileknelpunt Kromme Nol;
• De gemeenten Heusden, Zaltbommel en naar alle waarschijnlijkheid ook Waalwijk akkoord zullen
gaan met het voorstel tot tarifering;
• Er een structurele oplossing moet komen om de veerverbinding toekomstbestendig te maken, maar
de inwoners van Altena hier niet de dupe van moeten worden;

Spreekt uit dat:
1. De veren van grote waarde zijn voor de inwoners van de gemeente.
2. De overtochten daarbij gratis of zo goedkoop mogelijk moeten blijven voor alle inwoners van de
gemeente Altena.

Draagt het college van burgemeester en wethouders op:
I om het volgende in te brengen in het overleg van de Raad van Toezicht Bergsche Maasveren en het
Stichtingsbestuur:
1. De voorgestelde ingangsdatum van tarifering van 17 juli 2023 los te laten.
2. Zo spoedig mogelijk een plan op te stellen om alle inwoners Altena gratis of zo goedkoop
mogelijk gebruik te laten maken van de Bergsche veerdiensten binnen Altena.
3. Afspraken te maken over een eventuele bijdrage vanuit de gemeente aan de Stichting ter
(gedeeltelijke) compensatie van de inkomstenderving.
4. Indien de veren niet volledig gratis kunnen blijven, de mogelijkheden in beeld te brengen om voor
schrijnende gevallen maatwerk te leveren en al het landbouwverkeer – inclusief loonwerkers – vrij
te stellen van tarifering.
5. De eventuele financiële gevolgen van dit plan op te nemen in de ontwerp Begroting 2024 e.v.
6. Na een besluit over tarifering te zorgen voor een tijdige en adequate communicatie richting de inwoners van Altena

II de gemeenteraad zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van de voortgang met betrekking tot dit
plan

Indieners:
Otto van Breugel (CDA) en Jan Kolff (VVD)

Mede-indieners:
Christian Alderliesten (PA), Henno Timmermans (VVA), René Hoegee (AL), Theo Meijboom (SGP), Kees Nieuwenhuizen (CU)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.