04 februari 2022

Daar zit een geurtje aan...

“Gebiedsgericht perspectief bieden voor de verschillende (niet) agrarische functies in het buitengebied van de gemeente Baarle-Nassau.” Dat is volgens het college van b&w het doel van de Geurgebiedsvisie die van 17 december t/m 27 januari jl. ter inzage lag. Deze doelstelling lijkt veelbelovend, daar hoef je geen milieukunde voor gestudeerd te hebben. De visie lijkt op het eerste gezicht geen bijzonderheden te vertonen. Het concept is al besproken met de ZLTO en de GGD, dus onze inwoners hoeven zich geen zorgen te maken. Zo vertelde wethouder Hans van Tilborg op 25 januari, de dag waarop de Geurgebiedsvisie van Baarle-Nassau als ingekomen stuk werd behandeld door de raadsadviescommissie Ruimte & Economie, dat er nog maar slechts één zienswijze was binnen gekomen.

Maar niets is minder waar! Daar waar de pracht en de kracht van het buitengebied van Baarle-Nassau, Ulicoten en Castelre wordt gevormd door zijn bewoners -de bekende boeren, burgers en buitenlui - is juist de synergie en harmonie tussen hen van groot belang. Het bieden van perspectief aan elkaar maakt dat we geworden zijn wie we zijn, in een mooie plattelandsgemeente met voldoende ruimte om te wonen en te ondernemen. En juist dat perspectief ontbreekt volledig in de Geurgebiedsvisie die het college van Baarle-Nassau heeft gepresenteerd. Een Geurgebiedsvisie bepaalt namelijk hoeveel geur een veehouderij mag uitstoten, en hoeveel geur een burger dient te accepteren. Dit alles om een goed woon- en leefklimaat te garanderen voor de inwoners, en bedrijven ‘perspectief’ te bieden.

In de wetenschap dat er al standaard wettelijke geurnormen gelden waar éénieder zich aan moet houden. Heldere regels waar 99% van de bewoners in het buitengebied geen enkele moeite mee heeft. En dan wordt juist in een plattelandsgemeente als Baarle-Nassau door het college van b&w voorgesteld om deze geurnormen in het gehele buitengebied drastisch te verlagen. Met als gevolg dat tientallen gezonde veehouderijbedrijven ‘op slot’ komen te zitten, en tal van bestaande voormalige agrarische bedrijfslocaties niet meer herbestemd kunnen worden naar burgerwoning, omdat deze dan ineens geurgevoelig worden! Is dat perspectief…? Het CDA vindt van niet!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.