11 januari 2017

Nieuwjaarstoespraak Jan Roefs

Onze fractievoorzitter Jan Roefs, tevens waarnemend voorzitter van de Helmondse gemeenteraad, gaf gisteren tijdens de eerste Raadsvergadering van 2017 zijn jaarlijkse nieuwjaarstoespraak.

Dames en heren, u hier aanwezig in de Raadszaal en voor de eerste keer de kijkers via het World Wide Web. Ook namens mij, als waarnemend voorzitter van uw gemeenteraad, de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar.

2017 alweer, het leven gaat snel. 2016 was een jaar met twee gezichten. Van de ene kant een goed draaiende economie en daarmee meer werkgelegenheid, meer banen en de huizenmarkt die duidelijk een impuls gekregen heeft. Van de andere kant zien we, wereldwijd, door terreurdaden veel leed en de onzekerheid toenemen. Die ellende is Nederland en ook Helmond gelukkig bespaard gebleven. Toch zijn we hier niet zonder zorgen.

Veiligheid is een groot goed. Bedreigingen, intimidatie en geweld waarmee ambtsdragers, zoals politie, brandweer, ambulancepersoneel en Stadswacht regelmatig geconfronteerd worden, is onaanvaardbaar en dient in de kiem gesmoord te worden. Goed dat de burgemeester daar nog eens de nadruk op legt. Daarbij is het belangrijk dat het signaal ook doorklinkt in Den Haag en omgezet wordt in concreet beleid. De komende maanden zullen, in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen, de landelijke politici massaal Brabant bezoeken. Daarnaast zijn op de kieslijsten van de diverse partijen verschillende kandidaten vanuit Helmond te vinden. Een goede gelegenheid om dat signaal komende tijd onder de aandacht te brengen.

In 2016 hebben we als gemeente Helmond wederom stappen kunnen zetten om de structuur van de stad te versterken en het welbevinden van de inwoners te verbeteren. Er komen arbeidsplaatsen bij, het nieuwe Centrumplan krijgt gestalte, de Braak kan herontwikkeld worden en via diverse projecten worden mensen geactiveerd om mee te doen en gezond te blijven.

We hebben het afgelopen jaar pittige discussies gevoerd, onder andere over de inzet van de WMO-gelden. Door de overheveling van taken vanuit Rijk en Provincie hebben we de mogelijkheid om als Raad en College het beleid steeds meer zelf in te kleuren. Het is goed om de komende jaren dat beleid regelmatig kritisch tegen het licht te houden en indien nodig bij te sturen. Het is belangrijk dat we daarbij oog houden voor de meest kwetsbaren in de stad.

Gemeenten worden de komende maanden uitgedaagd om goed na te denken over de gewenste bestuursvorm. Meer op basis van samenwerking of door middel van herindeling. Als tweede centrumgemeente van de Brainportregio is het belangrijk om daarbij een stevige vinger aan de pols te houden. Resultaat gaat boven de vorm, wat mij betreft, en zorg daarbij voor voldoende draagvlak.

In maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In voorbereiding daar op is binnen de raad een stuurgroep ingesteld, waarin alle fracties vertegenwoordigd zijn. Zij buigt zich over de nieuwe werkwijze van de raad, met als doel om in de nieuwe raadsperiode nog beter in te kunnen spelen op de wensen vanuit de stad en om de burgers meer te betrekken bij het raadswerk. De diverse politieke partijen zijn ook al bezig met de raadsverkiezing in maart 2018. Alle partijen willen zich daarbij optimaal profileren, en zo hoort het ook. Ik hoop dat daarbij de onderlinge samenwerking en cohesie overeind blijven.

Al met al wordt het komend jaar een jaar vol uitdagingen en kansen.

Ik wens College, gemeenteraad en ambtelijke organisatie alle succes toe, om samen met de mensen in de stad de ambities waar te maken. Met geloof in eigen kunnen, hoop voor iedereen en gedragen door de liefde voor elkaar en voor onze mooie stad; Helmond en haar inwoners.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.