01 juni 2017

Bijdrage Voorjaarsnota 2017

De Voorjaarsnota 2017 wordt gepresenteerd onder een gunstig gesternte.

De economische vooruitzichten worden langzaam maar zeker beter, de woningmarkt trekt aan en meer mensen dan voorheen vinden een baan. Het geluksgevoel van de inwoners van Helmond is bovengemiddeld en ook het veiligheidsgevoel is flink toegenomen. Helmond is spectaculair gedaald op de Misdaadmeter en dat verdient een compliment voor alle betrokkenen.

De uitdaging voor de komende tijd zal zijn om die positieve trend vast te houden en uit te bouwen, zodat iedereen er van kan profiteren.

Met deze Voorjaarsnota willen we aangeven wat voor het CDA van belang is zodat het College daarmee rekening kan houden bij het opstellen van de begroting.

Graag noemen we onze speerpunten:

Betekenisvol kunnen leven

We gunnen al onze inwoners een betekenisvol leven. Een leven wat iets betekent voor jezelf en dat is uiteraard weer iets individueels. Daarom is het goed om te zien, dat maatwerk veel voorkomt in de beleidsstukken van onze gemeente. En dat daarbij de meest kwetsbare mensen een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken is helder.

Maar we moeten constateren, dat we ruim 12 jaar elke collegeperiode extra geld inzetten voor armoedebeleid, schuldhulpverlening en tegengaan werkloosheid en dat de behaalde resultaten achter blijven bij de verwachtingen. Daarmee willen we niet zeggen, dat het beleid niet goed is, maar we zouden in de commissie graag willen brainstormen vanuit een vernieuwend perspectief op het Sociaal Domein. Inclusief jeugdzorg. College, bent u bereid om samen met de Raad deze uitdaging aan te gaan?

Eigen bijdrage omlaag

Het CDA vindt het erg belangrijk dat al onze inwoners gebruik kunnen maken van zorg en ondersteuning. Vandaar dat we groot voorstander zijn om de eigen bijdrage te verlagen. Een van onze wensen is om dit niet alleen dit jaar te doen, maar ook in de toekomst! Dus structureel.

Meer banen

We staan op een 18e plek qua gelukkige inwoners van Nederland, maar we worden nog gelukkiger als meer mensen een baan hebben. Goed dat in regionaal verband afspraken gemaakt zijn over het aantal hectaren bedrijventerreinen en verbetering van de mobiliteit. We roepen op tot nog meer maatwerk richting onze MKB bedrijven in Helmond. Zij zijn de motor van onze stad. Daarnaast zijn goede contacten met het onderwijsveld en werkgevers- en werknemersorganisaties essentieel.

Ondersteuning van vrijwilligers

De inzet van extra buurtbeheerders in de diverse wijken vinden wij een prima plan. Het aantal buurtpreventieprojecten blijft stijgen. Het toont de betrokkenheid van de bewoners. Wijkaccommodaties zijn de draai- en angelpunten in de wijken. Dankzij de tomeloze inzet van besturen, personeel en vrijwilligers worden ze draaiende gehouden. Als CDA willen we dat wijkbesturen “ontzorgd” worden. Zodat ze zich kunnen richten om mooie activiteiten voor en met wijkbewoners. We willen de exploitatietekorten structureel oplossen. Willen zelfs zo ver gaan dat we wijkhuizen meer geld gaan geven om zo preventief dure zorg te voorkomen.  Betaald uit het potje “versterken lokale netwerken” omdat hier structureel geld in zit. En houdt ook aandacht voor de gedeelten in de stad waar geen wijkhuis aanwezig is. Wij zien graag hiervoor een voorstel terug in de begroting.

Gezond leven

Een gezonde geest in een gezond lichaam vraagt om de nodige beweging.Het multifunctionele sportcomplex op de Braak is altijd al een van onze wensen geweest. Een nieuw zwembad op die plek zou het helemaal compleet maken, maar we beseffen dat we daarbij ook afhankelijk zijn van externe investeerders. We denken graag met het college mee over de mogelijkheden en verwachten ook een financiële vertaalslag bij de begroting. We zien de plannen op de Braak als een eenmalige kans voor Helmond; het is nu of nooit! Wij zijn blij met de plannen voor het Havenpark waar onze gedroomde stadsoase als ‘oplaadpunt’ straks vorm gaat krijgen.Na jarenlang discussiëren hebben we afspraken kunnen maken over het amateurvoetbal. Wij wensen alle betrokkenen veel succes met de nadere uitwerking van de voorstellen.

Ruimtelijke Ordening

In de Voorjaarsnota wordt een extra impuls voorgesteld voor de wijken Annawijk, Leonarduswijk, Helmond-Noord en Helmond-Oost. We hebben daar al eerder aandacht voor gevraagd, dus dat kunnen wij van harte ondersteunen. Het CDA wil graag dat u actief en aan de voorkant de bewoners daarbij gaat betrekken. We zien dat, mede vanwege de aantrekkende economie, de braakliggende terreinen in diverse wijken ingevuld worden. En gelukkig zijn in de nieuwbouwwijken Brandevoort, Suytkade en Groene Loper volop bouwactiviteiten. Goed voor het imago van de stad, voor mensen die een woning zoeken of willen bouwen, de doorstroming en last but not least de gemeentefinanciën.

Bereikbaarheid

Voor het CDA is bereikbaarheid een belangrijk thema. Met name de aanpassing en inpassing van de N279 vraagt de nodige aandacht. Wij willen dat onze inwoners uit de wijken Helmond-Noord, Dierdonk, Rijpelberg en Brouwhuis zo min mogelijk last krijgen van de nieuwe weg. Dat hebben we onze inwoners beloofd. We roepen het College op om zich hiervoor maximaal in te spannen.

Digitale bereikbaarheid

Het voorstel om de gehele stad te verglazen d.m.v. glasvezel vinden wij ambitieus, maar willen we een kans geven. Een rondje regio leert dat veel verschillende initiatieven met wisselend succes ontplooid zijn. Vraag is in hoeverre de gemeente moet optreden als uitvoerder en financier. Wij zien met belangstelling de business-case tegemoet.

Gedegen financieel beleid

We staan als CDA voor een sluitende meerjarenbegroting.We willen dat de fietsenstalling NS stadion gratis blijft en zijn benieuwd hoe creatief u bent in uw oplossingen. Wij zijn akkoord met de financiële dekking t.b.v. het amateurvoetbal en het voorstel industrieterreinen. Ten aanzien van het voordeel op de rioolheffing vinden wij, dat alle inwoners van de stad daarvan moeten profiteren. Wij zijn er geen voorstander van om de verlaging van de rioolheffing een op een te vertalen in een hogere OZB belasting. De jaarrekening is nog niet beschikbaar, er zijn nogal wat losse eindjes en het is niet duidelijk welke financiële impact veel  voorstellen hebben. Daarom zullen wij nu geen moties of amendementen indienen en terughoudend zijn met het steunen van anderen. Al met al vinden we als CDA fractie de Voorjaarsnota 2017 een prima vertrekpunt voor de begroting 2018. Wij wensen het College en de ambtenaren, van wie er velen dit jaar nieuw en jong zijn ingestroomd , veel succes en inspiratie toe met de uitwerking van de wensen en ambities in de volgende begroting.

Namens CDA fractie,

Jan Roefs, fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.