11 juni 2019

Bijdrage Voorjaarsnota

Voor ons ligt de Voorjaarsnota 2019. En om maar meteen met de deur in huis te vallen: Wij vinden, als CDA, dat we deze feitelijk niet kunnen behandelen, we hebben de jaarrekening over 2018 twee uur geleden mogen ontvangen. Dit vinden wij een zeer kwalijke zaak. Hoe moeten we zonder afronding van het huishoudboekje over 2018, als gemeenteraad iets zinnigs zeggen over de grote uitgaven in de voorjaarsnota 2019? Denk aan het nieuwe gemeentehuis, denk aan de organisatie, denk aan het Sociale Domein. Nogmaals wij vinden het niet tijdig aanleveren van de jaarrekening getuigen van zeer weinig respect voor de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan van de stad. Wij zullen ons als CDA daarom beperken tot de drie grote investeringen in de voorjaarsnota die voor ons prioriteit hebben. Bij alle drie de punten staat wat ons betreft de mens centraal.

Om te beginnen zorg en veiligheid. We zijn te spreken over de integrale aanpak in het hele sociale domein, zoals die blijkt uit de nieuwe Kadernota. Maar als we dan zien hoe dit beleid - waarvan de inkt nog amper droog is - leidt tot een beslissing om het net gestarte Auto-Maatje te stoppen, vragen wij ons wel af of het bij mooie woorden blijft in plaats van daden. We investeren bij deze voorjaarsnota ruim 2 miljoen, hoe kan het dan niet mogelijk zijn om een project van € 32.000 te financieren? Als we iedereen willen laten meedoen, vooruitkomen en rondkomen, horen daar ook mooie burgerinitiatieven bij zoals Auto-Maatje.

We zullen daarom als CDA kritisch blijven op de kloof tussen intenties van het beleid en de daden van het college. In het kader van meedoen, willen we daarom ook de motie van de PvdA steunen om een onderzoek te doen naar de groep ouderen die zeer moeilijk mee kan doen door gebrek aan geld. Belangrijk is dat Helmond aantrekkelijk blijft voor ondernemers o.a. door een goede bereikbaarheid en met behulp van voldoende geschoold personeel. Ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen zullen we een motie indienen.

We pleiten er voor dat het college - zoals ze zelf aangeeft te willen doen - oog houdt voor de mensen in Helmond en hun wensen. Bijvoorbeeld het project Kansrijk Mierlo-Hout, waarbij het beleid van onderop wordt gemaakt met een grote betrokkenheid van inwoners en vrijwilligers.

Een tweede punt dat we als CDA willen maken gaat over onze gemeentelijke organisatie. Wij krijgen nog steeds te veel signalen over onrust in het ambtelijk apparaat. Een goed draaiende organisatie met gemotiveerde mensen is nodig voor een goede dienstverlening voor onze inwoners, verenigingen en het bedrijfsleven. De reorganisatie, die inmiddels ruim 4 jaar duurt, heeft geleid tot veel onrust en onvrede, een groot ziekteverzuim en roulatie onder ambtenaren. Het CDA heeft geen vertrouwen in deze aanpak. Teveel van bovenaf en met dwang en met te weinig oog voor de werkende mens, die voor het merendeel het beste wil doen voor deze mooie stad Helmond. We dienen daarom een motie in, om de Rekenkamer een onderzoek in te laten stellen, naar de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het vernieuwen van de organisatie waaraan we miljoenen uitgeven, maar dat niet tot een positief resultaat leidt.

Ons derde punt is het Huis van de Stad.

Laten we daar kort en krachtig over zijn: wat het CDA betreft hebben wij in de stad andere prioriteiten die om investeringen vragen en waar de gemiddelde Helmonder meer bij gebaat is. Denk aan onderwijshuisvesting, denk aan zorg, jeugd- en welzijn, denk aan onze ouderen, denk aan de sport- en beleefcampus De Braak. Wat ons betreft blijft Boscotondo het Huis van de Stad. Zowel als bestuurscentrum, als voor de publieksfuncties. Dit pand is voorzien van een dubbeldekse parkeergarage en er is voldoende ruimte voor college en Raad en een deel van de ambtelijke organisatie. Het Cour kan, wat het CDA betreft, verkocht worden en de huurovereenkomst ten behoeve van de gebouwen aan de Zandstraat opgezegd. Het huidige Stadskantoor zal grondig verbouwd moeten worden en aan de eisen van deze tijd gebracht moeten worden. Dit plan vergt minder geld en leidt wat het CDA betreft ook tot eigentijdse huisvesting van de ambtelijke organisatie en vergt een substantieel lagere investering.

Dit zijn wat het CDA betreft de drie financiële punten die we willen maken. Rest ons nog om 1 ander punt aan de orde te stellen en dat is hoe het college omgaat met de gemeenteraad en de inwoners van deze stad.

Vanaf het aantreden merken wij dat er ‘om het maar even simpel te stellen’ met onze voeten wordt gespeeld. Het college gaat gewoon haar gang, praat over meenemen en betrekken, maar trekt uiteindelijk gewoon haar eigen plan. Of dat nu is met kleine zaken, zoals het zonder gesprekken met de initiatiefnemers en de raad en zonder fatsoenlijke evaluatie beslissen om Auto-Maatje te stoppen of met de verkoop te starten voor de realisatie van het Huis van de Stad zonder raadsbesluit of de tweede coffeeshop. Uit de enquête van weekblad de Loop blijkt duidelijk dat Helmonders, die meedoen aan het burgerpanel, voor het merendeel niet zitten te wachten op een tweede coffeeshop, maar toch gaan we er gewoon mee door en gaan we ons ook nog aanmelden voor de landelijke pilot. Wij maken ons daar als CDA zorgen over. Is dit nu de manier om het vertrouwen van Helmonders terug te krijgen? Is dit de manier waarop we hopen dat er bij de volgende verkiezing weer meer mensen komen stemmen? Is dit de open en transparante manier van werken, die het College zo predikt. Wij vragen het ons ten zeerste af.

Ons advies aan het College: bezint eer ge begint en kom gewoon na wat je hebt toegezegd. Betrek inwoners, neem de tijd voor goede evaluaties en neem geen overhaaste beslissingen. En vooral: respecteer de raad als hoogste orgaan. Dit betekent dat wij tijdig stukken moeten krijgen en zeker de jaarrekening. Dit is nu weer niet gebeurd.

Namens CDA fractie Helmond,

Jan Roefs, fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.