13 november 2019

CDA bijdrage begroting 2020, 5 november 2019

Voorzitter, dames en heren,

Voor ons ligt de programmabegroting 2020-2023. Dank aan College en ambtelijke organisatie voor het samenstellen en aanbieden van deze begroting. Dankzij de bespreking in twee commissievergaderingen, kunnen we ons beperken tot de hoofdlijnen van beleid en een financiële beschouwing. We zullen als CDA Helmond 2 moties (zie onder) indienen.

Voor een inclusieve samenleving is de wijze van communicatie van groot belang, immers het gaat om begrijpen en begrepen worden. We worden helaas nog te vaak geconfronteerd met vragen over moeilijk te lezen beleidsnotities waaronder ook deze programmabegroting. Om dit weg te nemen zullen we hiervoor een motie indienen. E.e.a. wordt ook landelijk gestimuleerd. Voor volgend jaar zijn extra mensen en middelen beschikbaar voor begrijpelijke taal.

We hebben, als CDA, de afgelopen maanden veel gesprekken gevoerd met vrijwilligers en mantelzorgers (dat zijn natuurlijk ook veel vrijwilligers). We hebben de resultaten van de gesprekken gebundeld in een witboek (zie onder). Dat willen we graag overhandigen aan de burgemeester. Dat zal gebeuren door Désirée Meulenbroek, de initiator. Dit witboek heeft de welsprekende naam “Blijwilligers“, omdat we als Helmond blij en trots mogen zijn met al die vrijwilligers die belangeloos, verenigingen, stichtingen, organisaties en evenementen draaiende houden. We zullen op een later moment hierop terugkomen met een initiatiefvoorstel.                                                               

Wat ons betreft zou het ook goed zijn, om het subsidiebeleid te herijken. Te veel subsidie gaat naar onderzoek, coördinatie en controle. En dat zou meer moeten verschuiven naar resultaat halen.
En laten we voorop stellen dat we veel resultaten halen en dat er in Helmond veel dingen gebeuren waar we trots op kunnen zijn. Daarom zijn we van mening dat het merk Helmond nog meer aandacht kan krijgen en dat dit verder versterkt moet worden. Hiervoor zullen wij een motie indienen.
Naast trots zijn op je stad, wil je ook wonen in een veilige stad. Dat is een basisbehoefte voor iedere inwoner, in het gezin en in de wijk, op school en op het werk. Als CDA zijn we positief over zowel het huidige als geplande beleid. Denk aan de doorontwikkeling van de buurtpreventieprojecten, de brede aanpak om te voorkomen dat jongeren afglijden, en het verbinden van zorg en veiligheid. Belangrijk blijft om inwoners en maatschappelijk middenveld te betrekken en om perspectief te bieden aan jongeren door onderwijs en educatie. 

Wat betreft het drugsbeleid blijven wij, als CDA, pleiten voor preventie en een ontmoedigingsbeleid. Ook gebruikers mogen daarbij aangesproken worden. Zij zorgen er indirect voor, dat het criminele circuit blijft draaien. We moeten niet de illusie hebben dat legalisering of openen van een tweede coffeeshop de criminaliteit zal verminderen. Immers, de criminaliteit zit in de criminele netwerken; drugs / hennep zijn hier maar een middel. We moeten het juist niet hebben over legalisering, maar bestaande criminele netwerken frustreren en voorkomen dat er nieuwe ontstaan. Dan geven we het juiste signaal af tegen ondermijning. Dat heeft ook landelijk de aandacht en gaat gepaard met extra financiële middelen voor de regio’s.

Tijdens de commissievergadering hebben wij onze zorg uitgesproken over Senzer. In enkele jaren worden de totale reserves opgesoupeerd. Dit betekent ons inziens de problemen vooruit schuiven. Belangrijk blijft, dat problemen niet afgewenteld worden op toch al kwetsbare mensen.

Zorg en welzijn raakt veel mensen in de stad. Blijven inzetten op een goede, kwalitatieve en betaalbare zorg en ondersteuning door zaken nog beter te organiseren, kunnen wij onderschrijven. Initiatieven van onderop, zoals Kansrijk Mierlo-Hout en betrokkenheid van o.a. de KBO afdelingen kunnen daarbij helpen. Zorgpunt is het grote aantal mensen dat de zorgpremie niet of niet tijdig betaald, en de toenemende druk op de jeugdzorg. Kunnen we daar als gemeente iets in betekenen ?

Bij het hoofdstuk jeugd en onderwijs kunnen we ons vinden in de plannen, zoals “Geweld hoort nergens thuis“ en “Duurzaam ouderschap“. Wij vinden het teleurstellend dat het Jan van Brabant College mogelijk pas na 2025 nieuwe huisvesting krijgt. Temeer omdat ruimte vrijkomt op Suytkade, vlak bij het treinstation. Als enige school in Helmond bieden zij tweetalig onderwijs aan. Dat zou mogelijk ook voor leerlingen uit de regio interessant kunnen zijn en past prima bij Brainport en een goed woon- en verblijfklimaat in Helmond.

Sport- en beleefcampus de Braak heeft een paar weken geleden de eerste twee kunstgrasvelden in gebruik genomen en de OMO scholengroep staat in de startblokken om met de bouw van de nieuwe school, het Knippenbergcollege, te beginnen. Een prima initiatief wat ons betreft. We krijgen wel de nodige financiële tegenvallers te verwerken en hopen dat het verder binnen de perken blijft. We vinden het, als CDA Helmond, wel teleurstellend dat een soortgelijk initiatief in Mierlo-Hout waarschijnlijk niet door kan gaan wegens gebrek aan financiële middelen. Een initiatief van onderop, waarbij verschillende verenigingen de krachten gebundeld hebben om te komen tot een toekomstbestendig sport- en beleefpark.

Economie en werkgelegenheid in samenhang met een goede bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer is essentieel voor Helmond. Het fietsbeleid is op orde en verbinding per spoor met gebruik van 4 treinstations is prima. Het openbaar busvervoer is al jaren een zorgenkindje. In MRE verband zal daar de komende jaren meer nadruk op gelegd worden. De bereikbaarheid en doorstroming van het autoverkeer wordt eerder slechter dan beter.  

Vestiging van nieuwe bedrijven, met name op het gebied van food, toch een van onze speerpunten, blijft mede daardoor achter. Zij vestigen zich liever rond Venlo, Veghel en Den Bosch. In dat verband ook de vraag: Kunnen we, zeker na het vernieuwen van sluis 8 en 9, meer gebruik maken van het goederenvervoer over het water via de Zuid-Willemsvaart ?

Wat ons ook opvalt is het gemis aan bedrijvigheid op Businesspark Brandevoort. Heeft dat te maken met het gebrek aan interesse of met te weinig bekendheid ? Belangrijk is om daar hoogwaardige industrie te vestigen, zodat werknemers, ook met hogere inkomens, zich in Helmond vestigen en per fiets naar het werk kunnen. We zien ook een teruglopend aanbod in het centrum van Helmond. Het autoluw maken van het centrum zal o.i. die situatie zeker niet verbeteren. Veel lege plekken worden ingenomen door restaurants en andere eetgelegenheden, maar ook dat kent haar grenzen.

Het stikstofbeleid heeft volgens het College waarschijnlijk niet veel gevolgen voor de bouwactiviteiten en de Pfas problematiek is in Helmond grotendeels opgelost. Typisch een geval van een geluk bij een ongeluk.

We vinden het wel erg stil worden rond Brainport Smart District (de slimme wijk) in Brandevoort. En ook de 500 tijdelijke woningen zijn van de website verdwenen. Kan het College aangeven, hoe de huidige stand van zaken is en wanneer de eerste bouwwerkzaamheden voorzien zijn ? In Brandevoort zijn bewoners bezig met het oprichten van een energiecorporatie. We hebben tijdens de energiesafari in het Limburgse Neer kunnen zien dat zoiets kan werken. Is het College van zins om dergelijke initiatieven te ondersteunen en te faciliteren. Denk daarbij aan de zonnepanelen langs het spoor.          
De nieuwbouw en renovatie van woningen draait in grote delen van Helmond op volle toeren. Stijgende materiaal- en arbeidskosten en de vele richtlijnen maakt dat een betaalbaar koop- of huurhuis voor grotere groepen moeilijk of niet bereikbaar is. Denk daarbij aan de starters en de ouderen op de woningmarkt. Waarbij in het geval van de ouderen ook de nabijheid van voorzieningen belangrijk is. Er is behoefte aan nieuwe woonconcepten. Ook de energietransitie, met name in bestaande woningen is een fikse kostenpost. Kleiner bouwen zou daarbij perspectief kunnen bieden. Ook de starters- en duurzaamheidlening verdienen meer aandacht en publiciteit.

Alle gemeenten in de regio zijn druk bezig met de Regionale Energie Transitie. Inwoners en bedrijven zijn best bereid om die omslag te maken. Voor ons, als overheid, de uitdaging om met de juiste adviezen te komen. Gebaseerd op consistent beleid en inbreng en betrokkenheid van alle belanghebbenden.

Ten aanzien van het nieuwe gemeentehuis blijft voor het CDA de vraag of alles moet worden gecentreerd op één locatie. Een ander probleem is het parkeren voor ambtenaren, bestuurders en bezoekers. Wij blijven het onverstandig vinden om Boscotondo af te stoten.

Het CDA is van mening dat het gemeentelijk huishoudboekje op orde moet zijn en dat ook op langere termijn moet blijven. Om aan alle doelstellingen te voldoen, wordt een flinke greep gedaan uit de reserves. In de periode 2018-2023 is dat bijna 56 miljoen euro. Daarnaast zakt het weerstandsvermogen in 2020 tot 1,54. Dat is in twee jaar een daling van bijna 10 %. Dit kunnen we op langere termijn niet volhouden. Samen met de risico’s die we lopen als gemeente hebben we de nodige twijfels bij een gezonde huishouding op de lange termijn.

Tot zover in eerste instantie.

Namens de CDA fractie van Helmond,

Jan Roefs, fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.