05 september 2018

CDA wil gedegen financiële onderbouwing zwembad

Tijdens de raadsvergadering van 4 september heeft de gemeenteraad gepraat over het nieuw te realiseren zwembad op De Braak. Natuurlijk zijn wij als CDA voorstander van een goede zwemvoorziening, maar omdat in het raadsvoorstel staat dat de gemeente eigenaar zal worden van het zwembad, hebben wij kritische vragen gesteld en ook gevraagd of de beslissing over het eigenaarschap niet pas kon worden genomen als er een gedegen financiële onderbouwing zou worden gegeven. Met een amendement (wijziging op het raadsvoorstel) hoopten we dat te bereiken. Helaas was er niet genoeg steun.

De bijdrage die onze fractievoorzitter Jan Roefs had in de vergadering leest u hieronder.

"Natuurlijk is ook de CDA fractie is voor een nieuwe zwemvoorziening in Helmond. Wij vinden het daarbij belangrijk, dat de investering en financiering van de zwemvoorziening en de exploitatiebijdrage van de gemeente op voorhand voor iedereen duidelijk is. Het College stelt voor om de kaders te wijzigen. Voor ons, als CDA fractie, zijn de financiële consequenties daarvan onvoldoende inzichtelijk.

In het raadsvoorstel wordt voorgesteld om als gemeente eigenaar te worden van het zwembad. Daarvoor wordt een investering van 13,5 miljoen Euro geraamd. Onderbouwing en dekking ontbreken, zodat het voor de gemeenteraad een weinig transparante businesscase is.

Voor wat betreft de exploitatiebijdrage hebben we als raad eerder het kader meegegeven, dat de huidige exploitatiebijdrage uitgangspunt is voor de nieuwe ontwikkeling. Onze vraag is: Hoe hoog is de huidige bijdrage en is die, naar verwachting, voldoende voor de nieuwe zwemvoorziening? U stelt voor om bij de behandeling van de begroting 2019 in november aanstaande te praten over de investering, de exploitatiebijdrage, naar ik aanneem, en de dekking. Dat vinden wij prima. Maar we vinden het niet verstandig om op voorhand dusdanige kaders te stellen, dat we bij tegenvallers geen kant op kunnen. We stellen daarom een amendement voor, om kader 4 (gemeentelijk eigendom) aan te houden en als zodanig uit het besluit te halen, totdat er duidelijkheid is over de nadere financiële invulling van de zwembadvoorziening en we verzoeken het College om dit verder uit te werken en ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.