18 januari 2017

Stadsbank Oost Nederland

De schuldhulpverlening is een belangrijk thema in de raad en de Stadsbank Oost Nederland speelt hierin een belangrijke rol. Op verzoek van de raad heeft de eigen Rekenkamercommisie onderzoek gedaan naar het functioneren van de Stadsbank Oost Nederland (SON).

Met name de aansturing en de controlerende taak hebben onder het vergrootglas gelegen. Ook zijn er de nodige aanbevelingen gedaan voor verbetering, die het college grotendeels overneemt. De verantwoording enkel via de jaarverslagen is onvoldoende gebleken. De raad moet ook zicht hebben op beleidsrelevante informatie (hoe succesvol is de SON in haar dienstverlening) en de relatie met de doelen moet beter worden gelegd.

Heet hangijzer is het pettenprobleem. Onze verantwoordelijke wethouder Patrick Welman is zowel opdrachtgever (het gehele college is hiervoor verantwoordelijk) als voorzitter van het AB en DB van de SON (de opdrachtnemer). Uit oogpunt van goed bestuur zou scheiding van verantwoordelijkheden beter zijn. Gezien het feit dat het college het laatste jaar van haar bestuurstermijn ingaat, is op korte termijn splitsing van deze rollen niet gewenst. Afgesproken is dat bij het volgende coalitieakkoord dit aspect opnieuw wordt ingevuld.

In april zullen wij in de raad spreken over een nieuw beleidskader voor de schulddienstverlening. Wij zijn benieuwd naar de nieuwe visie en met name de rol die vrijwilligers daarin spelen. Het CDA hecht zeer aan een gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen de samenleving en vrijwilligers zijn daarin van onschatbare waarde.

Tenslotte zijn we blij dat de aanpak van schuldpreventie met name via scholen voortvarend wordt opgepakt. Immers, voorkomen is nog steeds beter dan genezen!

Ton ten Vergert, CDA woordvoerder Werk en Inkomen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.