25 februari 2022

Baankansen voor 50-plussers op de arbeidersmarkt

Het CDA Enschede wil meer aandacht voor 50-plussers op de arbeidsmarkt. Er moet worden opgetreden tegen leeftijdsdiscriminatie en belemmeringen om ouderen in dienst te nemen, langer door te laten werken of werk geleidelijk af te bouwen moeten worden weggenomen.  Vandaag nog een recent voorbeeld in TC Tubantia te lezen van een oud weeknemer van Vredestein die graag weer aan de slag komt, maar blokkades tegen komt.

Vragen aan het college van burgemeester en wethouders:

 • Is bekend ca. hoeveel inwoners van 50 jaar en ouder onze gemeente telt?
 • Is bekend ca. hoeveel van deze 50-plussers ongewenst werkloos en werkzoekend zijn en via reguliere (sollicitatie)trajecten niet snel aan een baan komen?
 • Wat ziet u hiervan als belangrijkste oorzaken? In hoeverre spelen lokale/regionale factoren mee?
 • Wat doet onze gemeente momenteel om 50-plussers die niet of moeilijk aan het werk komen aan de slag te helpen?
 • Hoe effectief zijn deze acties/maatregelen gebleken? Indien u niet weet, bent u bereid dit te (laten) evalueren?
 • Maakt de gemeente gebruik van de lessen uit het actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’ , zoals: 
  • het beschikbaar stellen van een ontwikkeladvies voor senioren waarbij hun wendbaarheid op de arbeidsmarkt wordt bevorderd;
  • bekendheid geven aan de no-riskpolis, die werkgevers kan helpen om ouderewerkzoekenden in dienst te nemen, of aan de ‘Regelhulp financieel CV’;
  • extra intensieve dienstverlening (bemiddeling naar werk, ondersteuning in zoekvaardigheden en oriëntatie op kansrijk werk) voor oudere WW’ers? Indien niet, bent u bereid dit alsnog te overwegen.
 • Bent u bekend met ‘open hiring’, een wervingsmethode waarbij mensen worden aangenomen zonder CV of sollicitatiegesprek?
 • Welke ervaringen met open hiring zijn er in onze gemeente, zowel in de publieke als private sector? Bent u bereid hier samen met ouderenorganisaties het bedrijfsleven een uitvraag naar te doen?
 • Bent u bekend met de vorig jaar door de Tweede Kamer aangenomen motie over het gebruik van open hiring uitbreiden?
 • Deelt u de zienswijze in deze motie, namelijk dat open hiring kansen biedt voor werkzoekenden buiten het bereik van publieke dienstverlening en voor het tegengaan van ongelijke kansen en discriminatie op de arbeidsmarkt?
 • Bent u bereid de spreekwoordelijke handschoen in deze motie op te pakken en samen met ouderenorganisaties en het bedrijfsleven te kijken of met (een uitgebreidere toepassing van) open hiring werkzoekende 50-plussers in onze gemeente aan het werk kunnen worden geholpen?
 • Ziet u daarbij ook kansen voor andere groepen inwoners met een afstand tot dearbeidsmarkt?
 • Wat zouden randvoorwaarden kunnen en moeten zijn voor een succesvolle toepassing van open hiring in onze gemeente? Bent u bereid hierover informatie in te winnen, bijv. via de VNG en via ondernemersorganisaties?
 • Welke rol zou de gemeente zelf kunnen spelen inzake open hiring, als overheid en als werkgever?

Relevante documenten:
Regioplan i.o.v. het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ‘Evaluatie actieplan Perspectief voor vijftigplussers’,
(1) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/05/07/evaluatie-actieplan-perspectief-voor-vijftigplussers, 7 mei 2020. 
(2) https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z08466&did=2021D18649

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.