11 oktober 2018

Beëindiging 2 steden(bus)abonnement voor 65+

In de raadsvergadering van 8 oktober jl. werd de afschaffing van de regeling voor ouderen om gratis of met een gereduceerd tarief met openbaar vervoer te reizen, behandeld. Er is geen geld meer voor deze regeling. CDA had een week eerder in de stedelijke commissie de wethouder gevraagd om met alternatieven te komen, zodat mensen die geen geld hebben om de bestaande abonnementen te betalen wel mobiel kunnen blijven. We danken bij deze nogmaals de wethouder voor het uitwerken van alternatieven. 

Voor ons was het ook belangrijk dat er duidelijkheid kwam in de communicatie richting inwoners, want iedereen wil natuurlijk weten wat iets kost of uiteindelijk oplevert.

Wij zijn dankbaar dat mevrouw Flore van het Seniorenplatform ons erop wees dat de discussie niet alleen mag gaan over eenzaamheid. Het beeld dat de regeling de oplossing zou zijn tegen eenzaamheid was wat het Seniorenplatform betreft niet helemaal correct. Het is zeker een onderdeel wat we niet uit het oog mogen verliezen, maar wat mevr. Flore betreft moet het vooral gaan om participatie en sociale mobiliteit. 

De keuzevrijheid om, ongeacht leeftijd, te kunnen gaan en staan en mee te blijven doen in de maatschappij op alle vlakken, moet leidend zijn. We moeten voorkomen dat door financiële tekorten ouderen worden tegengehouden en uiteindelijk in een isolement raken en we daardoor eenzaamheid in de hand kunnen werken.

Op basis van bovenstaande en als CDA Enschede willen we ‘het tegengaan van eenzaamheid’ op de agenda houden voor een inhoudelijk debat en daarin een verbreding zien qua doelgroepen op basis van leeftijd en thuis-/leefsituatie. Denkend aan jongeren, alleenstaande vaders/moeders en senioren.

We hebben uiteindelijk tegen het voorstel gestemd. Wij begrijpen dat er bezuinigd moet worden maar we willen de groep mensen die geen middelen heeft om de kosten van het openbaar vervoer te betalen wel de mogelijkheid bieden te reizen. Wethouder heeft beloofd om met een voorstel te komen, waarbij deze regeling bij de wijkteams gelegd wordt. Wij hadden graag deze bezuiniging integraal willen afwegen bij de programmabegroting. Daar is niet aan tegemoet gekomen en hebben daarom tegen dit voorstel gestemd.

Sara Nijenhuis, raadslid CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.