15 februari 2020

CDA maakt zich zorgen over de wijkteams

De CDA-fractie heeft onlangs het rapport van de Rekenkamer over de wijkteams geagendeerd.

Wij maken ons zorgen over de wijkteams. In de woorden van de heer Veldhuis van het Diaconaal Platform Enschede (DPE), geen kwaad woord over de persoonlijke inzet en houding van de medewerkers van de wijkteams. Deze mensen werken zich echt uit de naad, maar hebben het gevoel te dweilen met de kraan open.

Je ziet dat de basis niet op orde is. Basisgegevens zijn niet beschikbaar, systemen werken niet optimaal, grote caseload, de functie ‘generalist wijkcoach’ is niet uitgekristalliseerd, hoog ziekteverzuim van 8% en lange wachtlijsten. We zien met zijn allen dat we na 5 jaar nog steeds achter de feiten aanhollen. Dit moet stoppen wat het CDA Enschede betreft. We zullen forse maatregelen moeten nemen om het vraagstuk van de wijkteams toekomstbestendig te maken.

De wijkteams zijn ooit ingezet met het idee eerder de problemen te herkennen, omdat ze dichtbij de inwoners staan. Dit kan in het begin leiden tot grotere vraag naar zorg en ondersteuning, maar doordat deze eerder herkend wordt, vindt de verstrekking van zorg en ondersteuning uiteindelijk effectief en efficiënt plaats. Dat is de achterliggende gedachte.

Als je kijkt naar de praktijk na 5 jaar, dan zie je dat de vraag en caseload alleen maar toenemen, er enorme wachtlijsten en lange wachttijden zijn en ook buiten de wettelijke termijn van 8 weken wordt gewerkt.

Door de aanwezigheid in de wijk is de verwachting dat de wijkteams nauw samenwerken met maatschappelijke organisaties en zogenaamde voorliggende voorzieningen in de wijken. Hierdoor kunnen ze sneller verwijzen naar algemene voorzieningen die minder kosten dan 2e-lijnsvoorzieningen. Uit de verschillende stukken en antwoorden van het college blijkt dat er nog een lange weg te gaan is om meer in te zetten op het voorliggend veld en algemene voorzieningen. Er is heel veel geld vrijgemaakt voor allerlei voorzieningen in het voorliggend veld, maar blijkbaar weten inwoners deze niet te vinden. Een onderzoek naar de inzet van deze middelen is nodig. Verder blijkt ook uit de toenemende zorgkosten, met name voor complexe jeugdzorgtrajecten, dat er nog een lange weg te gaan is om de verschuiving van meer 2e-lijns specialistische zorg naar 0-lijns te krijgen.

Op basis van de bovenstaande gegevens en informatie van de mensen uit de praktijk, denk hierbij aan de ervaringen van het DPE, kun je je afvragen of de wijkteams effectief zijn en nog fundamenteler, of de wijkteams het instrument zijn in de preventieve sfeer.

Het college geeft zelf ook in de beantwoording van vragen van de Raad aan, dat de praktijk om een herbezinning vraagt van de manier waarop wij onze gemeentelijke doelen willen realiseren en welke afspraken we daaraan verbinden.

Kortom, het college wil ook de balans opmaken en keuzes gaan maken. Het CDA denkt dat dat een goed idee is. Heb als college nu eens het lef (waar hebben we dat ook al eerder gelezen?) om fundamentele keuzes te maken, waarbij er geen heilige huisjes zijn. Wij overwegen om met een motie hierover te komen, hoe verder te gaan met wijkteams.

Ayfer Koç, fractievoorzitter CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.