29 januari 2024

CDA pleit voor het afschaffen van inleverboetes in bibliotheken en versterking van bibliotheekfinanciering

Het CDA zet zich in voor de afschaffing van inleverboetes in bibliotheken en roept op tot een versterking van de financiële positie van bibliotheekvoorzieningen. In Nederland heeft meer dan een derde van de bibliotheken de afgelopen jaren met succes inleverboetes afgeschaft. Ervaringen tonen aan dat de meeste boeken nog steeds worden teruggebracht, terwijl gezinnen meer gebruikmaken van de bibliotheek, vrij van de last van boetes.

In Enschede wil de bibliotheek dit ook, maar stuit op financiële belemmeringen. Directeur Jan Hoogenberg benadrukt dat het een kleine, schijnbaar onbeduidende kwestie is, maar dat het de lezers irriteert. Het afschaffen van inleverboetes zou echter leiden tot inkomstenverlies, wat momenteel niet haalbaar is.

De financiële steun van de gemeente is van essentieel belang voor de bibliotheek. Enschede geeft momenteel slechts 19 euro per inwoner, wat in schril contrast staat met het feit dat Enschede landelijk in de top 3 van laaggeletterdheid staat. In vergelijking hiermee ontvangen steden zoals Tilburg, Deventer en Zwolle respectievelijk 49, 40 en 52 euro per inwoner. Het CDA benadrukt dat een gemiddelde subsidie van 28 tot 30 euro per inwoner voor bibliotheken meer in lijn zou zijn met de nationale norm.

Een bijkomende uitdaging is de leeftijdsgrens voor betalende leden van de bibliotheek, momenteel vastgesteld op 18 jaar. Het CDA wil deze grens verhogen naar 27 jaar om zo een breder publiek te bereiken.

Meryam Sümer heeft namens de Enschedese CDA-fractie daarom de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Wat is het standpunt van het college over het afschaffen van boetes door de bibliotheek, gezien de groeiende trend bij andere bibliotheken en de urgentie in Enschede als een van de meest laaggeletterde steden van Nederland?
  2. Is het college bereid om met een voorstel te komen in de Zomernota om de financiële positie van de bibliotheek te versterken, zodat de inleverboetes kunnen worden afgeschaft en de bibliotheek zich verder kan ontwikkelen als centrum voor taal en lezen?
  3. Hoe staat het college tegenover het voorstel om de leeftijdsgrens voor betalende leden van de bibliotheek te verhogen van 18 naar 27 jaar?
     

Reactie wethouder
Wethouder Diepemaat begrijpt de wens om boetes af te schaffen, maar zegt dat dit een verantwoordelijkheid van de bibliotheek zelf is. "Als het bevorderlijk is voor laaggeletterden, doe dan wat past." Dat de bibliotheek in geldnood verkeert en deze keuze niet kán maken, is de wethouder vreemd. De subsidie gaat dus niet zomaar omhoog.
"Bovendien komt over twee jaar al fors geld op ze af." In 2026 krijgt Enschede van het Rijk 3 euro per inwoner extra voor de bieb. Een bedrag van 483.000 euro.

Verder wees de wethouder op het verschil in subsidie. In Enschede krijgt de bieb 19 euro per inwoner, terwijl dat in Deventer en Zwolle respectievelijk 40 en 54 euro is. "Misschien zijn de kosten van die anderen wel hoger en hebben zij een bredere opdracht", antwoordt Diepemaat. Zo is de huisvesting in Enschede goedkoper: 10 procent van de inkomsten, landelijk is dat gemiddeld 20 procent.

De CDA-fractie gaat contact opnemen met de directeur van de bibliotheek om te informeren naar de mogelijkheden om de inleverboetes af te kunnen schaffen.

Meryam Sümer

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.