07 november 2023

CDA steunt Begroting 2024

De Enschedese CDA-fractie is blij zijn te constateren dat het college in de nieuwe begroting het aloude CDA-principe omarmt om vooral de samenleving zelf aan zet te houden. 

Ook de Wetenschappelijke Board heeft eerder aandacht gevraagd voor inzet op de gemeenschap en het samen redzaam zijn. Wij hebben er op gewezen dat verenigingen van allerlei aard daarin een cruciale rol spelen. Zij zijn vaak de verbindende schakel in de samenleving en helpen de door velen ervaren eenzaamheid te verminderen. Essentieel onderdeel is dat onze inwoners ook kunnen meedoen in bijvoorbeeld de verenigingen. Taalvaardigheid is daarvoor een randvoorwaarde en noodzakelijk voor het werken aan kansengelijkheid. Ook in de Enschedese samenleving hebben wij te maken met mensen die niet leesvaardig zijn of de Nederlandse taal niet beheersen. Het CDA heeft eerder aangegeven groot voorstander te zijn van het lezen en de ontwikkeling van taalvaardigheid zo dicht mogelijk bij onze inwoners te brengen. Wij hebben het College gevraagd in de voorbereiding van de zomernota 2024 hier extra aandacht aan te besteden. 

Wij zijn als CDA blij dat het college de financiën op orde heeft met een sluitende begroting waar wij ook mee ingestemd hebben. 

Wel maken wij ons met velen zorgen over de mogelijke terugval van de Rijksbijdrage via het gemeentefonds vanaf 2026. Via de VNG wordt inmiddels hier stevig aandacht voor gevraagd bij het huidige demissionaire kabinet maar ook de nieuw gekozen Tweede Kamer.

Ton ten Vergert | Fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.