07 mei 2020

CDA wil voor de zomernota de financiële gevolgen van coronacrisis

Enschede heeft het de laatste jaren financieel niet makkelijk gehad. De afgelopen 10 jaar is meer dan 100 miljoen bezuinigd. Deze bezuinigingen zijn ten koste gegaan van culturele instellingen, bibliotheken, sportvoorzieningen en wijkvoorzieningen.

Meer uitgaven en minder inkomsten
De coronacrisis is hier bijgekomen. We houden ons hart vast voor de financiële gevolgen van deze crisis voor Enschede. Net zoals veel andere gemeenten zal deze voor Enschede enorm zijn. De uitgaven in het sociaal domein, denk hierbij aan uitkeringen, begeleiden van werkzoekenden, de zorgkosten voor kwetsbare jongeren en ouderen zullen hoger uitvallen. De armoede onder zzp’ers, jongeren en nieuwe werklozen zal toenemen. Precies het domein waar Enschede juist enorme tekorten had de afgelopen jaren. Vergeet de financiële gevolgen voor de culturele instellingen en sportverenigingen niet.

De kosten voor de uitvoering van de nieuwe Tozo-regeling voor zelfstandige ondernemers en de meerkosten voor handhaving van 1,5 meterregel en Veiligheidsregio komen hierbij.

Daar staat tegenover dat de inkomsten zullen dalen zoals parkeergelden (ruim 8,5 ton inkomstenderving per maand), toerismebelasting (€28.000 per maand) en bij DCW (€130.000 per maand).

Onzekerheid tegemoetkoming meerkosten Coronacrisis door Rijk
Nu heeft het Rijk toegezegd dat ze de meerkosten als gevolg van de coronacrisis zal vergoeden. De ervaringen uit het verleden leren ons dat niet altijd de meerkosten daadwerkelijk vergoed worden. Hier ligt dus een enorm risico. Onze angst wordt ook bevestigd door een bericht dat op Froninfo stond, het digitale kennisportaal gericht op financiën. Ze geven aan dat het ‘voorlopig BUIG-budget 2020’ voor de Participatiewet ongeveer € 225 miljoen lager zal zijn dan wat het Rijk in september aankondigde. Het Rijk wil de gemeenten daarmee géén extra compensatie geven voor de enorme stijging van de bijstand die het gevolg is van de coronacrisis. Evenmin blijkt er zekerheid dat de apparaatskosten van de Tozo volledig worden vergoed.

Als dit waar is dan is dit desastreus voor Enschede.

Noodzaak actueel financieel overzicht
Het CDA heeft eerder bij de Rekeningencommissie gevraagd naar de financiële gevolgen van de coronacrisis en met name ook naar scenario’s waarbij de crisis langer gaat duren.

Het CDA zou graag voor de zomernota een actueel overzicht zien van de financiële situatie, zeg maar de financiële foto, rekening houdende met het stappenplan van het kabinet voor de versoepeling van maatregelen. Het college heeft in haar laatste rapportage aangegeven dat op korte termijn een buffer beschikbaar is om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen en dat bij meerjarige impact van deze crisis lastige keuzes nodig zijn voor een sluitende begroting.

Het CDA vraagt zich af of dat nog steeds zo is. Wij willen meer inzicht in de financiële gevolgen, zodat we ook tijdig kunnen bijsturen en het college richtingen kunnen meegeven voor de zomernota i.p.v. deze af te wachten. Het CDA zal dit verzoek neerleggen bij de Rekeningencommissie.

Ayfer Koç, fractievoorzitter CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.