06 juni 2019

Het jaar 2018 kent twee gezichten

De jaarrekening is het belangrijkste verantwoordingsdocument van het college. Hiermee legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid en de besteding van de budgetten over het afgelopen jaar. Het jaar 2018 kent twee gezichten: aan de ene kant veel mooie ontwikkelingen in de stad aan de andere kant ontwikkelingen die ons zorgen baren. Het was ook een jaar met de overgang van het vorige naar het huidige college. 

Financieel resultaat 
Kijken we naar het financieel resultaat dan is er een positief resultaat van 16,6 miljoen Euro, is het weerstandsvermogen hoger (1,1) dan verwacht (0,8) en is het Eigen Vermogen (de reserves) toegenomen met ongeveer 25 miljoen Euro. Het financieel resultaat van 16,6 miljoen lijkt in eerste instantie een mooi resultaat, maar kijken we naar waar dit door veroorzaakt wordt dan is dit vooral te danken aan de eenmalige uitkering van 13,3 miljoen uit het Fonds Tekortgemeenten. 

Complimenten aan wethouder Eerenberg voor zijn lobbywerk richting Den Haag. Helaas is deze blijdschap van korte duur en staat Enschede ook in 2019 voor grote structurele financiële opgaven zoals de tekorten in de zorg maar ook de vermindering van het BUIG-budget (bijstelling budget naar beneden). Incidenteel moet er ook nog 5 miljoen afgeboekt op de lening FC Twente en 18 miljoen op afschrijving bedrijventerrein. 2019 wordt financieel een pittig jaar. We zijn dan ook benieuwd naar de Zomernota en om bij de zomernota te blijven, wij overwegen om dan met een motie of een amendement te komen m.b.t. de ozb en de parkeerbelasting. Gezien de grote winsten en extra inkomsten vinden wij dat de ozb omlaag kan en dat de verhoging van het dubbeltje voor parkeren “on hold” gezet kan worden. 

Behaalde resultaten 
Als we kijken naar behaalde resultaten dan zien we ook daar twee kanten. Aan de ene kant gaat het gelukkig nog steeds goed met de werkgelegenheid, de daling van de werkloosheid, de binnenstad en verkoop van bouwkavels voor huizen en bedrijven. Er zijn mooie ontwikkelingen in de stad zoals de Kop van de Boulevard en het Cobercoterrein. Het siert het college dat aangegeven wordt dat dit mede mogelijk is gemaakt door de inzet van zijn voorgangers. 

Aan de andere kant zien we echter door allerlei omstandigheden vertraging bij de plannen, zoals bij de Spoorzone, camerahandhavingssysteem, Ontwikkeling Kennispark en veel initiatieven en plannen op het gebied van duurzaamheid. Tel daar de plannen bij op die vertraagd zijn doordat het financieel lastig is om ze rond te krijgen zoals de topsportcampus, het sportzwembad, de voorgenomen zorgbezuinigingen en de plannen die er nog aankomen, dan maken we ons oprecht grote zorgen of het huidig college de ambities waar kan maken. 

Kortom, het positieve financieel resultaat is van korte duur, want 2019 wordt zowel financieel als beleidsmatig een pittig jaar, maar ook een jaar waarbij het college met resultaten moet komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.