22 juni 2020

Nota van Uitgangspunten Energievisie

Hoe kunnen we onze mooie gemeente Enschede met haar dorpen voorzien van lokaal duurzaam opgewekte Energie? Deze voorliggende Nota van Uitgangspunten Energievisie moet het uiteindelijke kader vormen voor de totale Energievisie die wij later dit jaar met elkaar zullen bespreken. Dit is geen onbelangrijk document. Het raakt direct de woon- en leefomgeving van onze inwoners.

Het dictum
Het CDA Enschede onderschrijft de energieopgave en wil daar ook constructief aan meewerken. Om tot een ordentelijke behandel- en besluitvorming te komen hebben wij helaas extern juridisch advies moeten opvragen ten aanzien van de acceptatie- en gedragscodes zoals genoemd in het raadsvoorstel.

Het juridische advies van de heer Schuwer liegt er niet om. De gemeenteraad kan de genoemde acceptatie- en gedragscode niet op deze manier vaststellen noch opnemen als standaard beleidsregels. De gemeenteraad moet iedere keer opnieuw, bij iedere aanvraag, op basis van ruimtelijke ordening een afweging maken om een Project-afwijkingsbesluit af te geven. Deze zogenoemde PAB’s zullen op grond van de voorliggende gedragscodes niet standhouden tot en met de Raad van State.

Het CDA en EA hebben deze bevindingen voorgelegd aan het college. Tot op heden is daar geen officiële (schriftelijke) reactie op gekomen.

Participatie- en communicatieprocessen
Om tot een gedragen energiestrategie te komen moeten de spelregels duidelijk en begrijpelijk zijn. Het volledige document is veelal bestuurlijk en technisch beschreven. Juist met belangrijke voorstellen die direct de woon-en leefomgeving raken, moet je ervoor zorgdragen dat het begrijpelijk is beschreven en dat de betrokken inwoners worden meegenomen.

Het CDA Enschede heeft vaker aandacht gevraagd voor de participatie- en communicatieprocessen in dit en andere dossiers. Het college moet naar onze mening de ruimte overlaten voor lokale buurt- en wijkinitiatieven. Het voorstel vanuit Boekelo, Usselo en Twekkelo is hier een mooi voorbeeld van. Daarnaast moet het college proactief in gesprek gaan en blijven met de inwoners van de stad. Het afdoen met het Enschede Wekt Op-proces is wat ons betreft niet voldoende. Wat ons betreft kan de wethouder zich daar ook niet langer achter verschuilen.

Innovatie
Het voorstel voorziet te weinig mogelijkheden voor nieuwere vormen van energieopwekking. Het college kijkt te veel naar mogelijke locaties voor windmolens en zonnevelden. Bij projecten die langjarig de aandacht vragen moet je juist ook ruimte overlaten voor innovaties.

Nieuwere en andere vormen van opwekking van bijvoorbeeld windenergie kunnen het plaatsen van windmolens voorkomen. Ook moeten we erop inzetten om tot de laatste centimeter dak te voorzien van zonnepanelen alvorens vruchtbare en schaarse landbouwgronden vol te bouwen met windmolens en zonnevelden.

Het CDA Enschede zet in op een realistische en haalbare Energievisie. We zijn van mening dat deze visie nog te veel open einden heeft en vooralsnog niet bijdraagt aan een begrijpelijke en gedragen visie voor onze inwoners.

Mart van Lagen, raadslid CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.