20 juli 2018

Ondergrondse hoogspanningskabels roepen vragen op

In 2016 kondigde stroomnetbeheerder TenneT aan in Enschede een ondergrondse, supergeleidende stroomkabel van 3,4 km aan te leggen, de langste ter wereld. Het demonstratieproject zou dienen om te onderzoeken hoe de kabel zich in de praktijk gedraagt. Voordelen van zo’n kabel zijn dat deze veel minder ruimte in beslag neemt en nauwelijks een elektromagnetisch veld opwekt, wat vooral in stedelijk gebied van belang is. De kabel was gepland tussen de hoogspanningsstations Enschede Van Heekstraat en Enschede Vechtstraat. Daar ligt al een ondergrondse hoogspanningskabel onder de grond die aan vervanging toe is.

Het afgelopen jaar heeft TenneT onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de aanleg van een dergelijke  kabel in Enschede. Hoewel vanuit TenneT al rekening werd gehouden met een hogere prijs dan bij een standaard (110 kiloVolt) netinvestering, blijken de kosten voor het systeem hoger dan verwacht. Op 9 mei jl. is bekend gemaakt dat de investeringsverschillen tussen een conventionele kabel en een supergeleider te groot zijn waardoor het project niet door kan gaan .

In het RTL Nieuws van 10 mei jl. is te lezen dat  in Nederland zeker tientallen woonhuizen te dicht staan op ondergrondse hoogspanningskabels. De Gezondheidsraad heeft aanwijzingen dat kinderen die dicht bij de kabels wonen, een hogere kans op leukemie hebben door het aanwezige elektromagnetisch veld. Men adviseert om - net als voor bovengrondse hoogspanningskabels - een minimale afstand te hanteren tot huizen. Ook Enschede wordt genoemd als gemeente waar dit speelt. Om hoeveel huizen het gaat, is niet bekend gemaakt. Ook wordt niet precies bekend gemaakt waar welke grondkabels liggen. Dat is geheim, omdat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid bang is dat er anders aanslagen op worden gepleegd.

Namens de CDA fractie heb ik tot twee keer toe aan het College van BenW vragen gesteld over de ligging van de kabel, eventuele volksgezondheidsrisico’s en de communicatie met de inwoners. Inmiddels heeft het College aan Tennet gevraagd de kritische magneetveldzones van de kabel in beeld te brengen, maar Tennet schuift de bal nogal makkelijk door naar adviesbureaus op een RIVM lijst. Voor het College hiervoor een opdracht verstrekt wil men eerst het kabinetsstandpunt afwachten inzake ondergrondse hoogspanningsleidingen en geeft aan zelf onvoldoende kennis  te hebben over dit thema. Het Kabinet gaat op korte termijn reageren op de aanbevelingen van de Gezondheidsraad.

Het College heeft voorts aangegeven teleurgesteld te zijn in de keuze van Tennet om het project supergeleider kabel af te blazen. Wel heeft Tennet toegezegd dat bij de aanleg van de nieuwe kabel geen gevoelige objecten, zoals woonhuizen, binnen de kritische contour gaan vallen.

Zodra er overeenstemming is over het nieuwe tracé, worden omwonenden gezamenlijk door Tennet en de gemeente geïnformeerd. Het College heeft hierin zeker een eigen verantwoordelijkheid, maar gezien de specifieke materie en kennis lijkt het hen beter hierin samen met Tennet op te trekken.

In de stadsdeelcommissie Enschede Noord zal ik dit proces kritisch blijven volgen!

Ton ten Vergert, CDA fractie Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.