25 maart 2021

Ruimte om te ondernemen in Enschede

In juni 2019 zijn er op initiatief van de provincie Overijssel programmeringsafspraken gemaakt met de 14 Twentse gemeenten n.a.v. een actualisatie van de vraagprognose en aanbodconfrontatie.

In 2019 is uitgegaan van een een geschatte behoefte aan bedrijventerreinen voor heel Twente tot en met 2030 van 241,4 hectares. Het totale aanbod bedroeg echter 378,7 hectare zodat er sprake was van een behoorlijk overaanbod. Afgesproken is dat er 4 gemeenten actief een deel van hun aanbod zouden verminderen (Almelo, Hellendoorn, Enschede en ook Twenterand). Enschede en Hellendoorn zouden echt herbestemmen (samen 49,2 ha). Almelo zou langjarig 12 hectare schrappen via een ijskastconstructie (uitgifteverbod middels bestuurlijke overeenkomst). 

Enschede is al ver gevorderd met de deprogrammeringsopgave. Het nieuwe bestemmingsplan Usseler Es wordt binnenkort besproken met de raad. Enschede levert daarmee het overgrote deel van de deprogrammeringsopgave voor heel Twente.

Het laatste meetmoment van de provinciale monitor bedrijventerreinen is 1 juli 2020. Op dit moment lopen we als regio in op de verwachte uitgifte. Dat komt voor een deel door goede uitgifte op Businesspark XL maar ook individuele gemeenten, waaronder Enschede, hebben meer dan verwacht uitgegeven (bron: MOB-meting 1-7-2020).

Het algemene beeld is dat het bijna overal hard gaat met de uitgifte. Als regio hebben we het afgelopen 1,5 jaar bijna 2x zoveel uitgegeven als het verwachte gemiddelde over 10 jaar. Daardoor, en ook door de herprogrammering van een belangrijk deel van de overprogrammering, is de regio nu zo goed als in balans. 

Volgens de meting is echter het overaanbod in Enschede omgeslagen in een geprognotiseerd tekort van 3,6 hectare! Op termijn kan de grootste stad in de regio geen ruimte voor ondernemen meer aanbieden en dat terwijl er een groei ambitie naar 170.000 inwoners bestaat. In de discussie rondom het raadsvoorstel van 30 september 2019 is door de verantwoordelijk wethouder toegezegd dat tijdig een onderzoek gestart zal worden waar nieuwewerklocaties voor Enschede gerealiseerd kunnen worden om aan toekomstige vraag te kunnen beantwoorden.

Het CDA heeft hierover de volgende vragen:

  1. Hoe is de uitgifte van Enschedese bedrijventerreinen in de periode 2018 -2021 verlopen? Is deze boven de prognose uitgekomen?
  2. Wat is de visie van het College op het beeld van de jongste provinciale monitor bedrijventerreinen dat het overschot aan bedrijventerreinen na de forse reductie omgeslagen is in een geprognotiseerd tekort voor Enschede?
  3. Welke acties heeft het College inmiddels ondernomen om nieuwe werklocaties in beeld te krijgen? Wanneer wordt de raad aan de voorkant van dit proces betrokken?
  4. Welke acties gaat het College ondernemen om bestaande bedrijventerreinen meer toekomstbestendig te maken? In hoeverre krijgen energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en natuurlijk ook de doodgewone ruimtelijk-economische vestigingsfactoren daarin een plek?

Ton ten Vergert, CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.