09 januari 2021

Schriftelijke vragen: in welke talen communiceert de gemeente Enschede?

Enschede is een eigenzinnige gemeente waarin ongeveer 150 verschillende nationaliteiten met elkaar samenwonen. Het CDA begrijpt dat niet iedereen van huis uit Nederlands communiceert. Het CDA Enschede ontvangt signalen vanuit de samenleving dat de gemeente Enschede of enkele van haar verbonden partijen communiceren in verschillende talen zoals bijvoorbeeld Marokkaans, Turks en Pools. Dat is wat het CDA Enschede betreft zeer onwenselijk. Dit bevordert niet het belang van het leren van de Nederlandse taal.

In Nederland communiceert men in het Nederlands, zeker vanuit de (lokale) overheid naar haar inwoners toe. De norm moet zijn dat als men in Nederland woont, men ook de Nederlandse taal spreekt, verstaat en schrijft. Het Nederlandse overheidsorgaan moet te allen tijde zorgdragen voor het goede voorbeeld, dus communiceren in het Nederlands.

Een voorbeeld van een binnengekomen signaal is, dat de besparingsbrief van het Enschedese Energieloket in veel verschillende talen wordt aangeboden op de website van de desbetreffende organisatie waar de gemeente Enschede een onderdeel van is. Daarnaast ontvingen wij het signaal dat er in diverse wijken in stadsdeel West een folder is verspreid waarin men in het Turks informatie kon krijgen over deelname aan zomerse activiteiten in Coronatijd.

De norm zou moeten zijn dat men zich de Nederlandse taal eigen maakt. Alleen op die manier kan men op een juiste wijze meedoen in deze samenleving. De basis begint bij het elkaar begrijpen, zeker in een gemeente waar 150 verschillende nationaliteiten samenwonen. De Enschedese CDA-afdeling heeft daarom de volgende vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders:

  1. Is het college het met het CDA Enschede eens dat de gemeente Enschede en haar verbonden partijen uitsluitend in het Nederlands moeten communiceren met de inwoners van Enschede?
  2. In hoeverre past het communiceren in verschillende talen waaronder bijvoorbeeld Turks, Marokkaans en Pools bij de door de raad vastgestelde communicatievisie?
  3. In hoeverre en op welke manier ziet het college het belang van leren van de Nederlandse taal voor de inwoners van Enschede met een migratie-achtergrond?
  4. Hoe vaak en op welke wijze wordt er door de gemeente Enschede en/of haar verbonden partijen op dit moment in andere talen gecommuniceerd, anders dan in het Nederlands? En welk doel beoogt het college om in andere talen dan alleen het Nederlands te communiceren?
  5. Op welke wijze, wanneer en waarom is er in het afgelopen jaar 2020 anders dan in het Nederlands gecommuniceerd naar inwoner met een migratie-achtergrond? (Lees: bijvoorbeeld informatiefolders, deelnameformulieren, etc.)
  6. In hoeverre is het college het met het CDA Enschede eens dat handhaving van de Nederlandse taal als norm bijdraagt aan betere integratie van de inwoners met een migratie-achtergrond?

Mart van Lagen, raadslid CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.