11 maart 2024

Verkenning kanaalwonen krijgt brede steun

In de vergadering van de  gemeenteraad van  4 maart 2024 is het Toekomstbeeld voor Enschede besproken in het kader van de eind dit jaar vast te stellen Omgevingsvisie.

Het toekomstbeeld voor Enschede wil onder andere ruimte  bieden aan nieuw en bestaand talent. Gekozen wordt voor met name inbreiding langs de internationale corridorstad met vitale bronpunten in de wijken Wesselerbrink en Deppenbroek. Samen met Hengelo wordt opgetrokken om de Spoorzone Hengelo Enschede (SHE) als ontwikkelmotor in te zetten, met verdichting rondom OV knooppunten.

De CDA fractie heeft geconstateerd dat vanwege de grote woningbehoefte meerdere ontwikkellocaties nodig zijn om de beoogde groei met 9.000 woningen te kunnen realiseren. Wonen aan water (in casu het Twentekanaal) in Enschede nog ontbreekt als woonmilieu.

De noordelijke zone aan het Twentekanaal ten westen van de IJsbaan Twente en de Parkeerplaatsen 3 en 4 van Twente Village bieden wellicht ontwikkelkansen  voor bijvoorbeeld woningen op palen,  met de F35 en OV knooppunt station Kennispark in de nabijheid. Een ruimtelijke verkenning kan inzicht geven  in de mogelijkheden en beperkingen, uiteraard met behoud van de huidige wateropvangfunctie en ecologische waarden.

De motie van het CDA kreeg steun van 28 van de 39 raadsleden en heeft  het college opgedragen een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden voor betaalbaar “kanaalwonen” in deze zone. Na de zomer hopen wij de resultaten van deze verkenning gepresenteerd te krijgen.

Ton ten Vergert, woordvoerder wonen CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.