16 mei 2019

Vragen over leerlingen in een achterstandswijk

Vorige week berichtten verschillende media over het onderzoek van onderzoeksbureau MWM2 in opdracht van ABN AMRO, de Stichting Kinderpostzegels en het Jeugdeducatiefonds naar het toekomstperspectief van kinderen in achterstandswijken. De Enschedese CDA-fractie is geschokt en bezorgd over de resultaten van dit onderzoek. Uit dit onderzoek blijkt dat 87% van de leerkrachten vindt dat kinderen in achterstandswijken vaak een taalachterstand hebben, terwijl dit in een reguliere wijk slechts 23% is. Leerlingen in achterstandswijken kampen ook vaker met concentratieproblemen, leerachterstanden en gedragsproblemen dan leerlingen in een reguliere wijk.

Leerkrachten op scholen in achterstandswijken vinden dat niet alle kinderen dezelfde kansen hebben voor de toekomst. Volgens deze leerkrachten hebben de achtergrond en de thuissituatie een grote invloed op de kansen van de kinderen. Zo is er meer werkloosheid en criminaliteit en ouders zijn vaker gescheiden, leven meer in armoede en leven meer in een sociaal isolement. Dit heeft gevolgen voor de ontwikkeling, het gedrag en de kansen voor de toekomst van hun kinderen.

Het CDA vindt dat iedereen een gelijke kans verdient om zijn talent te ontwikkelen en een toekomstperspectief te hebben. Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college gesteld:

1.       Bent u bekend met bovengenoemd onderzoek en, indien ja, wat is uw reactie op de resultaten van dit onderzoek?

2.       Bent u het met het CDA eens dat, indien niets ondernomen wordt richting de kinderen in achterstandswijken, dit op termijn leidt tot meer schooluitval, werkloosheid, armoede en meer (jeugd)zorgkosten?

3.       Uit het gesprek dat de CDA-fractie heeft gehad met de directeur van het Jeugdeducatiefonds blijkt dat er nog geen contact en samenwerking is tussen dit fonds en de gemeente Enschede. Bent u bereid om het Jeugdeducatiefonds uit te nodigen voor het toelichten van bovenstaand onderzoek en hierover met de gemeenteraad in gesprek te gaan en ook om te kijken wat dit fonds voor de gemeente Enschede kan betekenen?

4.       Bent u bereid na deze zorgwekkende resultaten van dit onderzoek uw beleid te wijzigen t.a.v. of anders in te zetten op kinderen in achterstandswijken?

Ayfer KoƧ, fractievoorzitter CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.