07 november 2017

Bijdrage CDA aan begrotingsvergadering

Voorzitter,

De laatste programmabegroting van deze raadsperiode ligt voor ons en opnieuw slaagt het College er in de begroting en het meerjarenperspectief structureel sluitend te krijgen, complimenten daarvoor.  Het CDA prijst het goede rentmeesterschap van dit college en vind het verstandig te anticiperen op de te korten in het sociale domein.

Wij gaan in op enkele voor ons belangrijke onderwerpen. 

Sociaal Domein

Wij zijn van mening dat de forse tekorten binnen het sociale domein niet budgettair neutraal binnen dat domein opgevangen kunnen worden. Juist in dit domein moet sprake zijn van solidariteit

Het College doet een aantal voorstellen om tot ombuiging te komen. De voorstellen zijn ambitieus. en zullen hier en daar pijn doen. Wij ondersteunen deze denkrichting en we realiseren ons dat de transformatie gewoon tijd kost. 

Het persoonlijk contact blijft uitgangspunt en daar hecht het CDA zeer aan. Omdat we geen garanties hebben of deze voorstellen de benodigde  besparing opleveren, vinden wij het een van groot belang dat we deze ombuigingen goed monitoren. Dit kan wat ons betreft in de resonancegroep vanuit de Raad. Deze groep moet zo snel mogelijk starten. Ook kan hierin tevens nagedacht worden over de kaderstelling vanuit de raad tav het transformatieproces.

.

U schrijft dat inkoop van zorg een bijdrage moet leveren aan de transformatieopgave. Daar zijn we het mee eens. Kwaliteit van zorg, maatwerk en 1 gezin 1 plan zijn wat ons betreft de belangrijkste criteria hierbij waarbij de vraag van de client leidend is. Langzamerhand komen wij tot de conclusie dat aanbesteden de transformatie onvoldoende op gang brengt. Het geeft vooral grote aanbieders een bepaald comfort. Zij worden onvoldoende uitgedaagd bij in te kopen trajecten. Bovendien is de vraag of we op elk moment scherp hebben of een organisatie de juiste zorg voor het juiste bedrag levert.

Heeft de gemeente oog voor andere organisaties die de gevraagde zorg goedkoper kunnen leveren?

 

Volgens ons moet in de gesprekken tussen client, aanbieder en gemeente maatwerk voorop staan met daaraan gekoppeld een behandelplan inclusief. financiering. Dit vergt een nog strakkere regie vanuit de regisseur en tussentijds bijsturen. Je kunt financiële prikkels inbouwen, zoals het belonen wanneer  behandelplannen korter duren. Je kunt aanbieders uitdagen nieuwe innovatieve zorgconcepten aan te bieden waarvoor ze extra budget kunnen krijgen. 

College, hoe denkt u over het inbouwen van financiële prikkels?

 

Daarnaast vinden we, zoals we bij de kadernota al besproken hebben, dat een deel van het zorgbudget overgeheveld moet worden naar organisaties die aan de voorkant investeren en daarmee duurdere zorg achteraf voorkomen. Deze besparing, kun je weer inzetten voor nieuwe initiatieven. We realiseren ons overigens dat dit lastig te kwantificeren is.

 

Doesgoor

We vinden het project ´Doesgoor´ een goed voorbeeld hoe transformatie vorm gegeven kan worden, ondanks dat we de evaluatie nog niet hebben gezien. We vragen dit nogmaals. We willen een helder beeld hebben hoe we deze pilot in de toekomst gaan faciliteren. Dit geldt natuurlijk ook voor andere nieuwe initiatieven van gelijke strekking. de komende weken informatie r de duidelijkheid naaryWe dienen samen met de VVD een amendement in waarin we voor 2018 incidenteel 100.000 euro beschikbaar stellen. De resonancegroep zal met kaderstelling moeten komen waarna vervolgens elk initiatief getoetst kan worden, zo ook het Doesgoor.

 

Daarnaast willen wij duidelijkheid krijgen over waar ieders Gespreide verantwoordelijkheid ligt. Dus welke taken bij welke organisatie horen. Salut is in onze visie de professionele organisatie die ondersteuning bied waar het gaat om welzijn in brede zin. We zien Doesgoor als een vrijwilligersorganisatie,weliswaar ondersteund door enige professioneel kader, die haar krachten inzet voor het stimuleren van initiatieven uit de samenleving. 

Wij krijgen de indruk dat in het werkveld de taakverdeling nogal eens tot discussie leid. In de kadernota vroegen we om een plan inclusief meerjarige afspraken. 

Waarom hebben we dit plan  nog niet?

 

VTE

Een ander punt is de vrijetijdseconomie.

Het is een groeisector en zeker voor de Hof in de toekomst een van de belangrijkste economische sectoren met potentie. We hebben gevraagd aan te geven wat structureel nodig is voor de sector om de ingezette lijn ook na de SEV te kunnen continueren.

Feitelijk kun je concluderen dat er een extra budget van 42.000,-- wordt ingezet alleen voor Twentemarketing en uitbreiding van ambtelijke formatie.

Wat ons betreft mag/moet het ambitieuzer. Met de SEV is een lijn ingezet naar een meer professionale toeristische organisatie waarin de krachten van een nieuwe moderne VVV2.0 en de werkgroep VTE worden gebundeld onder de vleugels van de nieuwe Hof marketingorganisatie. Daarbij geld het uitgangspunt ondernemers in de lead. Vanuit deze lijn moet gekeken worden wat structureel nodig is voor de sector en wie daarin welke bijdrage levert. Vanuit deze ambitie zouden wij graag zien dat het extra benodigd budget ten behoeve van deze organisatie wordt ingezet en niet voor uitbreiding van ambtelijke formatie. 

De organisatie is nog in oprichting en we begrijpen dat juist in een overgangsperiode vanuit de gemeente extra ambtelijke inzet nodig is. Zodra de organisatie goed staat- en dat is wat ons betreft op korte termijn- zou het budget voor de extra benodigde formatie echter volledig onder de nieuwe organisatie moeten worden ondergebracht. Vanuit de nieuwe professionele organisatie, aangestuurd door ondernemers, zal bepaald moeten worden wat structureel nodig is en wie daarin welke bijdrage levert. Ons inziens zijn de meeropbrengsten toeristenbelasting nog steeds het middel als bijdrage vanuit de overheid. Wat ons betreft kan dit in de vervolgjaren meer worden mits de sector zelf met goede plannen komt en bereid is hierin hetzelfde te investeren. Ik hoor hier graag een reactie van het College op.

 

Sportpark de Mors.

Wij zien toekomst in het plan en waarderen de voortvarendheid van de projectgroep. Het sportpark vereist een grote investering van 2,5 miljoen Euro plus daarbovenop een eenmalige subsidie en investeringen voor openbare ruimte. Het gaat om veel geld, maar het CDA ziet vooral kansen. Kansen voor een moderne, duurzaam ingerichte sportaccomodatie in Delden.

Het CDA wijst op de noodzaak van een goede verkeersafwikkeling, niet alleen op de parkeerplaats van de Mors, maar vooral ook bij de straten in de omgeving waar nu al veel verkeersdrukte wordt ervaren.

Hoe denkt het College tegemoet te komen aan de vele op en aanmerkingen over de verkeersafwikkeling ?

Dan de financiering. We mogen niet onderschatten dat er door de huidige situatie in de bouwwereld er misschien wel een ander financieel plaatje gaat uitrollen dan dat we voor ogen hadden. Hopelijk zijn de verenigingen daar nu al op voorbereidt. Ook de gemeente zal dat in de begroting mee moeten nemen. Ook is het alleen maar voor de duidelijkheid naar  verenigingen toe.

Houdt het college hier rekening mee ?

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een van de pijlers van het coalitieakkoord. Met elkaar hebben we een stevige ambitie neergezet waar volop aan wordt gewerkt. Naast concrete projecten zoals het eerste zonnepark, de nieuwe biogascentrale op Zenkeldamshoek, het postcoderoosproject en het educatieprogramma vinden wij minstens zo belangrijk dat duurzaamheid steeds meer gaat leven bij de inwoners, organisaties en bedrijven.

Duurzaamheid gaat natuurlijk over meer dan alleen energie. Het gaat bijvoorbeeld ook over onze afvalinzameling welke voorspoedig verloopt. Dat is niet alleen een gevolg van het invoeren van Diftar, maar met name aan de gedragsaanpassing van onze inwoners met het beperken van afval en gescheiden inzamelen. Bijkomend voordeel door en voor de burgers zijn lagere woonlasten. Lof voor de Hof.

Maar er moeten volgende stappen worden gezet om de doelstelling van een afval-loos Twente in 2030 te halen. Het lijkt ons een goede gedachte hier komend jaar extra aandacht aan te schenken, bijvoorbeeld om op vrijwillige basis over te gaan op omgekeerd inzamelen. 

 

De wethouder vertelde vorige week dat de gemeente de komende weken informatie verzamelt over de voorgenomen verkoop van aandelen Twence door de gemeenten Almelo en Oldenzaal. We hebben al eerder geconstateerd dat we Twence zien als een belangrijke partner als het gaat om het halen van onze duurzaamheidsdoelstellingen.

Wij vragen het College naar een visie over het inkopen van aandelen Twence.

 

En verder..

Wij zijn blij dat u een bedrag reserveert voor startersleningen. We zijn nog benieuwd naar het tweede punt uit de motie nl te onderzoeken wat overige maatregelen kunnen zijn om starters te helpen. We gaan ervan uit dat er nog een antwoord komt.

 

Conclusie

Afsluitend, wij zien voor het komende jaar de grootste uitdaging liggen in het beheersen van de kosten in het sociale domein. Het echte transformeren is nu pas begonnen.

Verder constateren we dat het College zijn nek heeft uitgestoken,mogelijkheden heeft benut en dat het in 3,5 jaar veel heeft gerealiseerd. Complimenten. Ook is een compliment op zijn plaats richting andere partijen. Zonder samenwerking in de raad kunnen we als politiek weinig realiseren voor onze burgers en dat is waarvoor we uiteindelijk gekozen zijn.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.