Duurzaamheid en economie

Het CDA is voor een verduurzamingsopgave die betaalbaar is voor inwoners. Wij denken dat inwoners en bedrijven bereid zijn in duurzaamheid te investeren zolang zij weten dat de lasten niet te hoog zijn en eerlijk worden verdeeld. Inwoners moeten vooraf betrokken worden bij belangrijke besluiten. Samenwerking is het sleutelwoord.
Bedrijvigheid en ondernemerschap dragen bij aan de vitaliteit en de leefbaarheid van onze gemeente. Voor het CDA zijn familiebedrijven en MKB-bedrijven belangrijk voor een vitaal Stichtse Vecht.

Het CDA wil:

● Kleine wind(boerderij-)molens bij (agrarische) bedrijven toestaan, met een maximale ashoogte van 15 – 20 meter
● Zoveel mogelijk gebruik maken van circulaire bouw (met hergebruikte of herbruikbare bouwmaterialen)
● Continuering van de subsidieregeling voor de aanleg van een groen dak en de
afkoppeling van de regenpijp van het riool
● Meer groen in de wijk en ‘groene’ initiatieven van buurtbewoners stimuleren
● Inwoners en bedrijven stimuleren en motiveren zonnepanelen op woningen en
bedrijven te plaatsen, zo mogelijk met subsidies

En ook wil het CDA met de volgende zaken aan de slag:

Duurzaamheid
Om gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren wil het CDA inzetten op
maximaal draagvlak onder inwoners. De lusten en lasten van het klimaatbeleid moeten
eerlijk worden verdeeld. Om dit proces in de toekomst effectief te organiseren zal ook tijd, geld en menskracht beschikbaar moeten komen door financiële ondersteuning van het Rijk.

De gemeente zelf heeft een voorbeeldfunctie voor de verduurzaming van gemeentelijk
vastgoed. Wat het CDA betreft moet de gemeente ook de verduurzaming van ander
maatschappelijk vastgoed (bijvoorbeeld scholen, verenigingsgebouwen en cultureel erfgoed) en bedrijventerreinen actief stimuleren en daarbij goede voorlichting geven. Daarmee kan de gemeente de organisaties ontzorgen en veel werk besparen.
Het CDA wil inwoners, organisaties en bedrijven stimuleren die uit zichzelf met goede
voorstellen voor verduurzaming komen. Daarbij willen we vooral inzetten op projecten die snel en zonder al te veel weerstand en risico te realiseren zijn.

Afvalbeleid
We gaan door met de gemeentelijke inzet om ‘omgekeerd in te zamelen’ zodat minder
restafval verbrand hoeft te worden. De verkeersveiligheid heeft bij het ophalen van afval onze aandacht.

De nieuwe milieustraat in Breukelen moet voor alle inwoners van Stichtse Vecht goed
bereikbaar en toegankelijk zijn. Het CDA wil ruimere openingstijden, zodat op zaterdag de hele dag afval ingeleverd kan worden. We denken dat het mogelijk is ook andere circulaire bedrijvigheid op de afvalverwerkingslocatie een plek te geven, zoals een kringloopwinkel en een inzamelpunt voor de kleding- en sport spullenbank.

Gas en energie
De overheid heeft bepaald dat in 2050 alle bestaande woningen in de gemeente van het gas af moeten. Dit is een hele opgave. Voordat tot uitvoering wordt overgegaan wil het CDA dat zorgvuldige afwegingen worden gemaakt voor en met onze inwoners. Inwoners betrekken we voortijdig in de planvorming.

In de tussentijd realiseren we ons dat energiebesparing door middel van isolatie,
ledverlichting en waterbesparing belangrijk is en motiveren we onze inwoners daar
maatregelen voor te nemen.

Zon op het dak
We stimuleren het installeren van zonnepanelen op daken en kiezen ervoor alle daken vol te leggen als eerste optie voor het behalen van de energiedoelstelling, alvorens we willen kijken naar zonneweides. We volgen hierbij de volgorde van de zogenoemde ‘zonneladder’.

Daarnaast is belangrijk is dat Stedin het elektriciteitsnet op orde brengt, om de overstap te kunnen maken naar duurzame energiebronnen. Dan hebben ook de grotere (agrarische) bedrijven de mogelijkheid krijgen om hun daken in te zetten. Eveneens wil het CDA zonnepanelen daar waar mogelijk verplichten op daken van industriële gebouwen, overeenkomstig het ‘Besluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met het duurzaam gebruik van daken’.

Circulair bouwen
Het CDA wil demontage en hergebruik van materialen stimuleren en sloop verminderen. Door circulair bouwen en het werken met uitneembare onderdelen aan te moedigen slaan we drie vliegen in één klap. We maken woningen van duurzaam materiaal, die relatief snel kunnen worden gebouwd/gedemonteerd. Het CDA wil dat onze gemeente bij alle gebieds- en projectontwikkelingen de voorkeur voor circulair bouwen actief uitdraagt. Ook wil het CDA circulair bouwen zwaar mee laten wegen bij aanbestedingen. Het CDA wil dat indien de gemeente geen grondeigenaar is, de gemeente projectontwikkelaars vraagt om te voldoen aan deze voorkeur. Indien dit niet mogelijk is, moet de gemeente hen vragen dit goed onderbouwd toe te lichten.

Duurzame innovaties wegen
Wij zijn voor duurzame innovaties bij de aanleg en onderhoud van wegen. Denk hierbij aan laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, aan gras-parkeren, maar ook aan specifieke projecten, zoals projecten met circulair asfalt (hergebruik).

Laadpalen
In Stichtse Vecht zijn steeds meer elektrische auto’s. Ook mensen zonder een eigen oprit moeten de mogelijkheid hebben deze op te laden. Daarom willen wij het aantal
autolaadpalen uitbreiden, zoals bij appartementencomplexen. Daarnaast moet het
aanvragen van laadpalen eenvoudiger en sneller kunnen. Het CDA wil graag een proactief in plaats van een reactief beleid zien.

Werkgelegenheid
Wij zetten in op werkervaringsplekken voor mensen in de bijstand, met perspectief op een vervolg. We stimuleren onze lokale ondernemers mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt in dienst te nemen.

Vrijwilligers en mantelzorgers boven de 65 jaar in de bijstand ontslaan we van de
sollicitatieplicht.

We vinden het belangrijk dat bedrijventerrein aantrekkelijk zijn voor bedrijven om zich hier te vestigen zodat er voldoende aanbod van werkgelegenheid blijft in onze gemeente.

Ondernemers
Voor het CDA is het belangrijk dat de gemeente met het midden- en kleinbedrijf (MKB)
afspraken maakt op basis van wederkerigheid. Zo willen we dat met het bedrijfsleven (en overigens ook met het onderwijs en andere organisaties) een aantal afspraken gemaakt
worden. Afspraken op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen, investeringen in
opleidingen ter bevordering van toekomstig personeel, aanstellen van mensen met een beperking, een minimaal aantal stage- en leerplekken en investeringen in innovatie en toegankelijkheid.

Daartegenover staat dat we één loket willen creëren voor ondernemers dat verantwoordelijk is voor het traject van vergunningsaanvragen, maar ook voor kansen en vragen. Een ondernemer hoeft dus niet meer te ‘zoeken’ naar de juiste ambtenaar bij het juiste loket. We stimuleren samenwerkingen op bedrijventerreinen om energieneutraal te worden. We willen dat de gemeente meefinanciert in onderzoeken zoals energiescans en haalbaarheidsstudies.

Winkelstraten en openbare ruimte
We willen dat de gemeente de regie pakt op thema’s als leegstand, aantrekkelijke groene en schone openbare ruimte en veiligheid. Oplossingen worden in samenspraak met lokale ondernemers besproken.
We vinden dat er blijvend terughoudend omgegaan moet worden met het realiseren  van grootschalige detailhandel aan de buitenkant van onze kernen. Dit om de levendigheid van de winkelcentra in Stichtse Vecht te behouden.
Daarnaast wil het CDA dat horeca en winkels toegankelijk zijn voor mindervaliden met een rolstoel of rollator. Dit moet in samenspraak met ondernemers worden gestimuleerd en opgepakt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.