Veiligheid

Mensen moeten zich beschermd, veilig en thuis voelen. Dit geldt voor iedereen, maar in het bijzonder voor gezinnen met kinderen en ouderen. Een veilige gemeente vraagt om maatregelen. Wij richten ons op het tegengaan van criminaliteit, maar ook op thema’s als verkeersoverlast, schoolomgeving en een veilige openbare ruimte.

Het CDA wil:

● Smiley borden en andere snelheid beperkende maatregelen voor autoverkeer inzetten, om lage snelheid in gebieden waar veel fietsers en spelende kinderen zijn te bevorderen. Waar nodig moeten deze maatregelen permanent worden toegepast.
● Versterking van handhaving. Het onder voorwaarden en tijdelijk inzetten van mobiel cameratoezicht kan soelaas bieden.
● Veilig ingerichte wegen en trottoirs, voor fietsers en wandelaars
● Een veilig buitengebied: goed onderhoud van wegen en bermen, overzichtelijke kruisingen en goede straatverlichting

En ook wil het CDA met het volgende aan de slag:

Veiligheid in onze wijken
Mensen zelf vormen de basis voor veiligheid en leefbaarheid. Initiatieven zoals buurt WhatsApp-groepen en buurtouders die jongeren die overlast geven aanspreken, stimuleren we. Het CDA blijft erop toezien dat de openbare ruimte niet vervuilt en verloedert, maar dat wordt gewerkt aan een schone en veilige woonomgeving.

We hebben aandacht voor de oorzaken van een onveiligheidsgevoel en onrust in wijken en kernen en pakken deze zo mogelijk samen met bewoners aan. Indien dit bijdraagt aan het veiligheidsgevoel kan (mobiel) cameratoezicht overwogen maar niet zomaar ingezet worden.

Bij voorkeur wordt ingezet op het aangaan van de dialoog onder begeleiding van daartoe opgeleide professionals. Daarnaast is er aandacht voor slimme verlichting en onderhoud van groen om potentieel onveilige plekken te verminderen.

Tegen drugscriminaliteit en witwassen moet de gemeente adequaat optreden. Waar mogelijk moeten de kosten op de daders worden verhaald.

Oplichting
Op hogere leeftijd worden ouderen kwetsbaarder voor oplichting en kleine criminaliteit, ook via het internet. Dit heeft een grote impact op hun gevoel van veiligheid. Wij pleiten voor het geven van meer voorlichting en willen dat de politie, banken en bedrijven extra aandacht geven aan meldingen en aangiftes van ouderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.