Kwaliteit van dienstverlening

Het CDA zet zich in voor een gemeente die helder communiceert, transparant is in haar regelgeving en eigen besluiten nakomt. De gemeente is het overheidsorgaan dat het dichtst bij de burger staat. De inwoners mogen dan ook verwachten dat de dienstverlening optimaal is. Dat betekent niet alleen ruime openingstijden en vriendelijke dienstverlening aan de balie, maar ook dat wet- en regelgeving goed te vinden is, dat communicatie over genomen besluiten duidelijk en transparant is en dat afspraken nagekomen worden. De gemeentelijke informatie over voorgenomen besluiten moet voor iedereen beschikbaar zijn. Zo wil het CDA dat er naast de succesvolle veiligheidskrant met waardevolle informatie, ook een (digitale) woningkrant komt die in het bijzonder jongeren en senioren informeert over de woningbouwplannen in onze gemeente.

Het CDA wil:

● Samenwerking met regiogemeenten om dienstverlening aan inwoners verder te verbeteren of complexe vragen te kunnen beantwoorden. De soms kostbare externe inhuur moet tot een minimum worden beperkt
● Minder bureaucratie en vereenvoudiging van regelgeving waar dat kan. Te allen tijde moet voorkomen worden dat inwoners van ‘het kastje naar de muur’ worden gestuurd
● Verdere digitalisering, maar wel met oog voor de inwoners die niet digitaal vaardig
zijn. Ook voor hen moet de gemeente toegankelijk blijven

En ook wil het CDA met de volgende zaken aan de slag:

Fondsen en subsidies
Er zijn tal van fondsen en subsidies beschikbaar, naast de reguliere gemeentelijke middelen. Door een fondsenwerver in de gemeente aan te stellen wil het CDA ervoor zorgen dat de gemeente de juiste verbindingen legt en voorziet in voorlichting voor inwoners en organisaties om fondsen en subsidies aan te vragen.

De gemeente kan zelf ook meer gebruik maken van subsidies en fondsen die door Europa, het Rijk en de Provincie beschikbaar worden gesteld.

Lokaal inkoopbeleid
In het inkoopbeleid willen we graag dat voldoende kans wordt gegeven aan lokale
ondernemers voor bijvoorbeeld het groenonderhoud (lokale hoveniers) en het onderhoud van het wagenpark (lokale garages). We realiseren ons dat dit bij grote contracten niet altijd mogelijk is door de Europese wetgeving. Opdrachtnemers van gemeentelijke opdrachten moeten door de gemeente gestimuleerd blijven om zich in te zetten voor extra werk- of stageplekken, bijvoorbeeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Gezonde gemeentefinanciën
We willen dat de gemeente als een goed rentmeester met haar geld omgaat en gezond investeert. We vinden dat we duurzaam moeten omgaan met de financiële middelen die voorhanden zijn. Onze uitgangspunten voor het financieel beleid zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten.

Het CDA zet in op een stijging van de OZB (onroerendzaakbelasting) niet hoger dan het inflatiecijfer. Het kan echter zijn dat in de komende raadsperiode bepaalde waardevolle bestaande voorzieningen bij de jaarlijkse begrotingsbehandeling op de tocht komen te staan. Alleen in dat geval zijn wij bereid een verhoging van de OZB te overwegen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.