Woningbouw

Er zijn op dit moment te weinig geschikte woningen. Wij willen extra aandacht voor de lastige positie van starters, senioren en eenpersoonshuishoudens bij het vinden van een geschikte sociale huur- of koopwoning. Dit in de wetenschap dat ook voor (dreigend) daklozen, mensen uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen en marginaal gehuisvesten een woonplek in onze eigen gemeente gevonden moet worden. Er moet dan ook een gevarieerd aanbod aan woningen toegevoegd worden aan de bestaande woningvoorraad. Hiervoor is een langetermijnvisie op woningbouw noodzakelijk. Ook de huisvesting van basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente verdient aandacht en actie. Het integraal huisvestingsplan onderwijs moet duidelijk maken wanneer welke school in aanmerking komt voor nieuwbouw of renovatie en daarna moet er snel een uitvoeringsplan komen. De schoolgebouwen dienen te voldoen aan de meest recente eisen van het bouwbesluit.

Het CDA wil:

● De rode contouren oprekken rond de kernen, zodat er meer gebouwd kan worden.
● Betaalbare woningen voor jongeren en ouderen in de eigen kern.
● Flexibele en tijdelijke woningbouw mogelijk maken.
● Woonconcepten ontwikkelen voor specifieke doelgroepen.
● Het splitsen van woningen toestaan, zodat meerdere huishoudens op een adres ingeschreven kunnen staan.
● Kantoorgebouwen ombouwen tot woningen.
● Scheefwonen aanpakken.
● Een langetermijnvisie op wonen in de gemeente.

En ook wil het CDA met de volgende zaken aan de slag:

Woonaanbod: ruim baan voor starters, doorstromers en senioren
Voor het CDA is het woonbeleid gericht op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. We willen intensief samenwerken met woningbouwcorporaties en hen meer ruimte geven om snel te kunnen ontwikkelen en verduurzamen.
Om de wachtlijsten voor een woning weg te werken is voor de korte termijn meer (sociale) woningbouw nodig. Wij zetten extra in op de bouw van levensloopbestendige woningen. Dit is niet alleen goed voor de woonbehoefte van toekomstige senioren. Het stimuleert ook de doorstroming op de woningmarkt. Daarom wil het CDA ook de wooncoach behouden om doorstroom van 55+ huurders naar een (kleinere) passende sociale huurwoning te faciliteren.

Het bouwen van tijdelijke woningen (flexwonen) of tiny houses is een effectief middel in de strijd tegen woningnood dat redelijk snel kan worden toegepast. Hiermee bieden we perspectief aan mensen met een acute woonvraag, Zij vallen met de reguliere woningtoewijzing vaak tussen wal en schip; dreigen dakloos te worden of zijn marginaal gehuisvest. Wij denken hierbij bijvoorbeeld ook aan gebroken gezinnen, mensen die een baan gevonden hebben in een nieuwe omgeving en eenpersoonshuishoudens of starters. Wij zetten hierbij maximaal in op de mogelijkheden voor versnelde bestemmingsplanprocedures en de bouw van tijdelijke woningen (mogelijk op basis van ‘Crisis- en Herstelwet’) en gemengde woonconcepten.

We willen bij nieuwbouwwoningen zo veel mogelijk diversiteit in het woningaanbod bereiken. Voor investeerders is het bouwen van duurdere koopwoningen of de aanleg van een bedrijventerrein lucratiever dan woningen bouwen voor de huursector of betaalbare koophuizen voor gezinnen. We willen daarom dat de gemeente een stevige regierol pakt om ervoor te zorgen dat er betaalbare woningen komen voor jong en oud.

Wij zetten ons tevens maximaal in voor het flexibel omgaan met bijzondere woonvormen. De combinatie van wonen en zorg voor een gehandicapt kind of familie in de directe woonomgeving vindt het CDA vanzelfsprekend. Hiervoor kan de gemeente vergunningen voor flexibele bouwconcepten met een bepaalde duur afgeven, waarna de opstal, als de zorgtaak is beëindigd, wordt verwijderd. We faciliteren en zorgen voor snellere behandeling van aanvragen voor mantelzorgwoningen en familiehuizen.

Wij zien de ontwikkelingen rondom station Breukelen als een veelbelovende locatie voor woningbouw in de nabijheid van station, dichtbij verkeersknooppunten en voorzieningen. Wij zetten in op bespoedigen van de uitvoer van de plannen op deze plek.

Woningbouw voor senioren
Bij het bouwen van woningen voor senioren hebben we extra aandacht voor de bereikbaarheid van voorzieningen zoals een huisartsenpost, een apotheek en winkels, maar ook op de veiligheid van de leefomgeving.

Wij willen meer variatie in het aanbod van woonvormen voor ouderen in de nabijheid van zorg en in hun eigen kern of wijk. Hofjes of kleinschalige appartementencomplexen zijn een aantrekkelijk alternatief voor ouderen die wel op zichzelf willen blijven wonen, maar niet langer in hun eigen, vaak te grote, huis willen blijven. Het realiseren van nieuw aanbod voor senioren brengt de doorstroming binnen het woningaanbod op gang. Behalve voor senioren willen we ook voor andere doelgroepen varianten van wonen met zorg realiseren.

We willen zorgcoöperaties faciliteren. Juist deze waardevolle initiatieven die zich inzetten voor bijvoorbeeld eenzame ouderen in een gemeente, verdienen extra ondersteuning en aandacht.

Rode contouren
De grenzen waarbinnen van de provincie gebouwd mag worden, de zogenaamde rode contouren, mogen wat het CDA betreft opgerekt worden met als doel de (kleine) kernen vitaal te houden. Op dit moment mag daarbuiten niet gebouwd worden. Wij willen het mogelijk maken dat er meer woningen rondom de kernen gebouwd kunnen worden en een kern aantrekkelijk blijft voor inwoners in alle levensfasen. In de kernen worden groen en speelvoorzieningen behouden.

Flexibel bouwen en wonen
Voor de lange termijn kiezen wij voor meer flexibel bouwen. Dit houdt in dat steeds meer woningen en andere gebouwen aanpasbaar zijn in geval hun bestemming verandert.

Wij juichen het ombouwen van kantoorgebouwen naar woningen toe en zouden het splitsen van woningen willen toestaan, zodat meerdere huishoudens op één adres ingeschreven kunnen staan. Daarnaast willen we clusterwoningen en aangepaste woningen mogelijk maken en stimuleren.

Het CDA vindt het belangrijk dat procedures voor aanvragen en initiatieven makkelijker en sneller opgepakt worden. Dit kan bijvoorbeeld door het zoveel mogelijk te versnellen bij het vaststellen van bestemmingsplannen, meer maatwerk te leveren, meer ruimte te geven aan bouwtechnische innovaties en minder angst te hebben voor jurisprudentie of de gang naar de rechter.

Veranderingen in de woonomgeving gaan de buurtbewoners aan. Wij vinden het daarom vanzelfsprekend dat bewoners worden betrokken bij bouwinitiatieven in hun woonbuurt.

Glasvezel
Het CDA wil dat alle inwoners de mogelijkheid hebben om optimaal gebruik te maken van alle digitale diensten. Wij willen daarom een glasvezelnetwerk tot in alle uithoeken van de gemeente. Dit netwerk moet open zijn waarop alle providers in Nederland hun diensten kunnen aanbieden. Belangrijk is dat ook het hele buitengebied zo snel mogelijk wordt voorzien van glasvezel. Wij zullen ons ervoor blijven inzetten op alle mogelijke manieren om dit voor elkaar te krijgen.

Arbeidsmigranten
De huisvesting van arbeidsmigranten moet menselijk en veilig zijn. Hier ligt een verantwoordelijkheid bij werkgevers en de uitzendbranche. We werken actief mee aan initiatieven om de veiligheid voor arbeidsmigranten te waarborgen.

We gaan streng handhaven op het aantal arbeidsmigranten in eengezinswoningen. Verloedering door huisjesmelkers zoals in Maarssenbroek moet te allen tijde worden aangepakt en voorkomen.

Statushouders en tijdelijke opvang
Het CDA zet zich graag in om aan de opdracht van het Rijk te voldoen om statushouders te huisvesten en tijdelijke opvang van asielzoekers te realiseren wanneer dat nodig is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.