Gezond en vitaal leven

Sport en bewegen is belangrijk voor de vitaliteit van mensen. Wij helpen verenigingen zich te versterken en willen meer voorzieningen voor sport en beweging in de openbare ruimte. Wij zetten ons in om eenzaamheid onder onze inwoners, jong en oud, zoveel mogelijk te signaleren, bespreekbaar te maken en tegen te gaan. Het CDA staat voor een sterke en vitale samenleving waar we met elkaar de verantwoordelijkheid dragen voor een gezond leefklimaat in het dorp en de gemeente waarin we leven. We hebben elkaar nodig en zorgen voor elkaar. Zo bouwen we samen aan een rechtvaardige samenleving waarin iedereen meedoet en ieder mens telt. Wie hulp of ondersteuning nodig heeft krijgt die van de gemeente. Voor de levendigheid en saamhorigheid zijn verenigingen en vrijwilligers essentieel. Waardering en ondersteuning voor hen die zich inzetten is nodig.

Het CDA wil:

● Vereenzaming onder ouderen en jongeren signaleren, bespreekbaar maken en tegengaan. We stimuleren initiatieven en activiteiten die hierbij helpend zijn
● Een laagdrempelige toegang tot activiteiten van verenigingen voor iedereen. De hulp van een buurtsportcoach kan daarbij nodig zijn, evenals financiële ondersteuning vanuit het sport- en cultuurfonds
● Een lagere eigen bijdrage van sportverenigingen voor het aanleggen van (kunst)grasvelden
● In iedere kern een eigen dorpshuis of ontmoetingscentrum
● Voldoende bereikbare en toegankelijke speelgelegenheden in de gemeente, met zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke materialen
● Beweegroutes integreren in de leefomgeving, met name voor senioren
● Goede ondersteuning bieden aan de initiatieven zoals vastgelegd in het lokale sport- en preventie akkoord.

En ook wil het CDA met de volgende zaken aan de slag:

Zorg in de buurt
Wij zetten ons in voor behoud van zorg in de buurt om te garanderen dat goede zorg voor iedereen op redelijke afstand en laagdrempelig bereikbaar is. Op (boven)regionaal niveau werken we voor de zwaardere zorg samen met de regiogemeenten om te komen tot een volledig (boven)regionaal zorgaanbod.

De maximale aanrijtijd van ambulances, brandweer en andere hulpdiensten moet bewaakt worden, met oog voor de kleine kernen.

Jeugdhulp en WMO
We zetten in op verbinding en efficiënt werken tussen zorgpartners in het zogenoemde ‘voorveld’ (zoals maatschappelijk werk en Welzijn Stichtse Vecht), de eerstelijnszorg en de specialistische zorg. In 2022 is een grote stap gezet in de richting van het ontschotten van de zorg en de inzet van deskundige wijkteams. Daarbij zetten we in op continuïteit van zorg- en hulpverlening; een vertrouwd gezicht is immers belangrijk. Door minder bureaucratisch te werken, zorg dichter bij huis te halen en maatwerk te leveren proberen we de kosten van jeugdhulp en WMO niet verder te laten stijgen en tegelijkertijd kwalitatief goede zorg te verlenen.

We maken meer samenwerking mogelijk tussen jeugdzorg en passend onderwijs. Ook bevorderen we de samenwerking tussen bijvoorbeeld huisartsen, andere verwijzers en partners in het voorveld en de specialistische zorg. De inzet van praktijkondersteuners voor Jeugdhulp bij alle huisartsen in Stichtse Vecht is daarbij zeer waardevol gebleken en willen we behouden. Preventie, vroegsignalering en de positieve gezondheidsbenadering zijn belangrijk om onze inwoners de juiste hulp en ondersteuning te kunnen bieden.

Het CDA wil dat kinderen met jeugdhulp de mogelijkheid krijgen om iemand uit hun eigen omgeving mede te betrekken bij belangrijke zorgbesluiten. Deze steunfiguur is geen professional, maar een goede bekende, zoals een familielid, de buurman of de trainer van de voetbalclub. De zelfgekozen mentor is er niet om delen van de professionele hulp over te nemen, maar om daadwerkelijk en gelijkwaardig mee te beslissen over wat goed is voor het kind, het gezin en de situatie.

We besteden vanzelfsprekend aandacht aan de continuïteit van zorg voor jongeren die 18 worden. We kijken daarbij samen met de jongere wat een goed overgangspunt is naar andere vormen van zorg en andere financieringsbronnen. Waar nodig zetten we jeugdhulpverlening voort na de 18e verjaardag.

Gezinnen
Bij problemen in een gezin werken we aan één plan voor het gezin waarbij de coördinatie plaatsvindt door één “regisseur” voor het hele gezin, met aandacht voor juridische problemen, relationele problemen, ouderschapsproblemen, veiligheid en schuldenproblematiek. Op de manier waarop jeugdhulp en wmo begeleiding vanaf 2022 georganiseerd is kan er zo efficiënt mogelijk en met een beperkt aantal hulpverleners ondersteuning geboden worden aan gezinnen.

Spelen en bewegen
Het CDA wil speelterreinen van basisscholen ook buiten schooltijden toegankelijk maken voor kinderen in de buurt, naast de speelgelegenheden in de wijk of het dorp. Daarnaast moeten er voldoende speelgelegenheden blijven in de gemeente die bereikbaar en toegankelijk zijn voor iedereen. Tenslotte vinden wij het belangrijk dat er voldoende beweegroutes zijn voor senioren. Dit vergroot immers de vitaliteit, behoudt de zelfredzaamheid en geeft een plek voor ontmoeting.

Sport en een gezonde leefstijl
Sport zorgt ervoor dat mensen bewegen, maar het verbindt ook mensen met elkaar. Wij willen verenigingen versterken en meer en kwalitatief goede voorzieningen voor spelen, sport en beweging in de openbare ruimte creeren. We maken ons hard voor een lagere eigen bijdrage van sportverenigingen voor de aanleg en vervanging van velden. Wij hebben aandacht voor het onderhouden en verduurzamen van sportaccommodaties. Sportaccommodaties moeten goed bereikbaar, toegankelijk en veilig zijn. We dringen er op aan de sportaccommodaties multifunctioneel te gebruiken voor de buurt. Een veilig sportklimaat vinden we belangrijk. Daartoe kan het aanstellen van vertrouwenspersonen door sportverenigingen helpend zijn.

Tussen het Rijk, de gemeente en ondersteunende maatschappelijke instellingen zijn akkoorden gesloten en projecten opgestart die flinke impulsen moeten geven aan een gezond en vitaal leven. Het Lokaal Sportakkoord en het Preventieakkoord geven de komende vier jaar uitwerking aan belangrijke thema’s zoals een gezonde, rookvrije sportkantine en het bevorderen van deelname aan sport en bewegen voor inwoners met een kleine beurs. Het CDA vindt het noodzakelijk dat de gemeente een belangrijke ondersteunende en faciliterende rol vervult bij de uitrol van deze plannen en dat hiervoor voldoende financiële middelen zijn.

We stimuleren een gezonde leefstijl door actieve beweegprogramma’s te ontwikkelen samen met onze partners en we zetten vroegtijdig preventieprogramma’s in tegen overmatig alcoholgebruik, roken en het gebruik van drugs. We werken aan een rookvrije gemeente en ontmoedigen het gebruik van drugs en lachgas door aanpassingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) waar mogelijk.

Steun voor wie een ander helpt
Mantelzorgers hebben het soms zwaar. Wij zetten in op het vergroten van de mogelijkheden om af en toe op adem te komen door respijtzorg en dagopvang en willen dat de aanvraag daarvan zo eenvoudig mogelijk is. Vervoer naar de dagopvang en de respijtzorg moet goed geregeld zijn met zo nodig hulp van deur tot deur. Ook willen we meer aandacht voor jongeren die naast hun opleiding mantelzorg bieden.

Rond de dag van de mantelzorg zetten wij mantelzorgers in het zonnetje. Wij maken ons er hard voor dat het mantelzorgcompliment ook na 2022 kan blijven bestaan zolang dit binnen de financiële kaders haalbaar is.

Sterk en vitaal verenigingsleven
Wij maken ons sterk voor een vitaal verenigingsleven. Verenigingen met al hun vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Hier leert jong en oud om samen te werken, om te gaan met teleurstellingen, en verantwoordelijkheid te nemen. Het CDA wil dat regels en vergunningen voor verenigingen worden verminderd. Waar mogelijk kan worden volstaan met algemene regels of met een melding. Benodigde vergunningen zijn voor verenigingen bij voorkeur doorlopend (zodat deze niet periodiek verlengd hoeven te worden). Wanneer vrijwilligers- en verenigingsactiviteiten in het verlengde liggen van alledaagse (vergunningsvrije) activiteiten, willen wij dat er soepel omgegaan wordt met evenementenvergunningen. We willen dat de gemeente van de mogelijkheid gebruik gaat maken om voor verenigingsgebouwen een lager OZB-tarief te hanteren.

Armoede, schulden en dakloosheid voorkomen
Wij willen dat zo min mogelijk kinderen in armoede opgroeien. We willen de gezinnen waar deze kinderen opgroeien meer maatwerk bieden en de goede schuldregelingen behouden. We willen dat armoede in een vroeg stadium herkend wordt en zo mogelijk preventief wordt gewerkt om grotere problemen of schulden in de toekomst te voorkomen.

Armoede brengt vaak eenzaamheid met zich mee omdat er geen geld is om iets te ondernemen. Er zijn veel regelingen, mogelijkheden en organisaties die zich inzetten voor het tegengaan van armoede en eenzaamheid zoals de U-Pas, stichting leergeld en het kindpakket. We zorgen voor meer bekendheid en een nog betere toegankelijkheid van deze mogelijkheden. Ook moeten gezinnen met beperkte financiële middelen mee kunnen doen in de digitale samenleving. Waar nodig draagt de gemeente bij in de kosten.

Huisuitzetting vanwege schulden moet zoveel mogelijk worden voorkomen, zeker wanneer het om gezinnen met kinderen gaat. (Dreigende) dakloosheid heeft ernstige sociale en psychische effecten voor de betrokkenen. Het vergroot problemen en kosten voor zowel de betrokkenen als voor de samenleving. Wij willen dat (schuld)hulpverleningstrajecten vroegtijdig en effectief worden ingezet.

Participatie en inburgering
Participatie van alle inwoners is belangrijk. In de nieuwe wet inburgering krijgen gemeenten een belangrijkere rol. Nieuwkomers moeten snel kunnen integreren in de samenleving en taalvaardig zijn. We streven ernaar dat iedereen een (passende) baan heeft of een opleiding volgt. We willen dat wanneer een van de partners werk vindt, de begeleidingstrajecten van de andere partner kunnen doorgaan.

Maatschappelijke begeleiding moet leiden tot zelfredzaamheid. Veel begeleiding is informeel en wordt door vrijwilligers gedaan. We willen graag dat er voldoende betaalde krachten zijn om de vrijwillige maatschappelijke begeleiders te coachen en op te vangen.

Iedereen moet mee kunnen doen
Mensen met een beperking moeten volledig mee kunnen doen in Stichtse Vecht. We zoeken samen met hen uit hoe dit mogelijk is. We voeren het VN verdrag Handicap uit. Daarom zetten we in op toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen. Sportvoorzieningen, openbare gebouwen, begraafplaatsen en gemeentelijke gebouwen moeten voor iedereen goed toegankelijk zijn. We bevorderen dat mensen met en zonder beperking samen kunnen sporten en bewegen.

Bij maatschappelijk belangrijke voorzieningen, waaronder bijvoorbeeld kerken, zorgen we voor voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen. Vervoersmogelijkheden voor senioren en mensen met een beperking moeten binnen de gemeente op orde zijn en aanvullend op het openbaar vervoer. We brengen de bestaande mogelijkheden verder onder de aandacht.

Eenzaamheid en ontmoeting
We zetten ons in om eenzaamheid onder onze inwoners, bij ouderen én jongeren, zoveel mogelijk tegen te gaan. We zetten extra in op het bevorderen van onderling contact tussen mensen, bijvoorbeeld vanuit maatschappelijke stages. We bevorderen contacten tussen verschillende generaties en culturen door ontmoeting in dorpshuizen en ontmoetingscentra te faciliteren. Wij vinden dat in iedere kern of wijk ontmoetingsplekken moeten zijn waar buurtgenoten elkaar kunnen treffen. Deze plekken zijn multifunctionele centra waar zorg, informele netwerken, leren en/of recreatie samen komen.

Inclusiviteit en anti-discriminatie
We zijn ons bewust van wat een inclusieve gemeente in positieve zin kan betekenen voor veel van onze inwoners.

Wij willen dat de gemeente als werkgever werkt aan een inclusieve organisatie. Dit betekent bewustwording creëren bij de eigen medewerkers en inclusief werken aan beleid. Bij het uitzetten van vacatures zorgen we ervoor dat deze inclusief zijn. Sollicitanten met diverse (migratie)achtergronden of mensen met een mogelijke arbeidsbeperking moeten zich uitgenodigd voelen om te reageren op de vacature.

Het voorkomen van discriminatie in iedere vorm blijft voor ons een belangrijk aandachtspunt.

We ondersteunen en geven uitvoering aan het Regenboog Akkoord. We zetten in op een deugdelijke uitvoering van de lokale inclusie agenda en zorgen dat deze steeds bijgesteld wordt naar de laatste ontwikkelingen. Dat doen we in nauwe samenwerking met onze partners. Inclusief beleid kan domein overstijgend leiden tot een inclusieve gemeente.

Laaggeletterdheid
In het dagelijks leven hebben nog te veel mensen moeite met lezen en schrijven. De laaggeletterdheid is wat het CDA betreft veel te hoog. Het zet mensen op achterstand in de samenleving. Wij willen dit probleem aanpakken door onze communicatie erop aan te passen en volgen de uitvoering van de motie begrijpelijke taal. We blijven initiatieven stimuleren als taalcoaches vanuit vestigingen van de openbare bibliotheek en andere lokale samenwerkingen omtrent laaggeletterdheid.

Voorzieningen
Wij zetten in op het behoud van voorzieningen zoals een huisarts, pinautomaat, basisschool, sportvoorziening of vestiging/(mobiel) uitgiftepunt van de openbare bibliotheek in de buurt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.