24 december 2019

CDA Jaaroverzicht 2019: een jaar vol uitdagingen!

Brief van de fractievoorzitter

Met de fractie hebben we ons het afgelopen jaar keihard ingezet voor een veilig en toekomstbestendig Katwijk mét oog voor tradities en omzien naar elkaar. Het land stapelt momenteel crisis op crisis. De boeren komen in opstand, het lerarentekort laat zich voelen, de woningmarkt zit op slot en daar komen binnenkort nog harde eisen rond het verminderen van stikstof bovenop. Landelijke trends laten zich ook in Katwijk voelen. De fractie kiest er echter voor in kansen te denken en niet in problemen.

Volkshuisvesting en stikstof
Een eigen woning is belangrijk voor iedereen. Zo hebben wij voortdurend gepleit voor innovatie en ruimte voor experimenten op de woningmarkt, al spreken wij inmiddels liever over ‘volkshuisvesting’. Bijvoorbeeld door tijdelijke woningen te plaatsen op stukken grond waar de komende jaren niet gebouwd wordt. Met succes: een motie hiertoe werd aangenomen. In de discussie rond de woonagenda blijven wij hameren op de kansen die een ’knarrenhof’ voor senioren met zich meebrengen.

Voor het toeristisch verhuur van gewone woningen, vooral in Katwijk aan Zee, stellen wij graag spelregels op. Dit gaat nu ten koste van starters en jonge gezinnen die zich daar willen vestigen. Vorige week stemde de CDA-fractie in met een lokaal plan van aanpak voor de stikstofuitstoot met als doel te kunnen blijven ontwikkelen maar ook voldoende groen te behouden.

Zorg
De tekorten in de jeugdzorg nopen tot bezuinigingen. In die discussie hebben we als fractie getracht een juiste balans te vinden tussen de nodige kostenbesparingen en efficiëntieslagen en maatschappelijke en culturele voorzieningen als de Muziekschool en de bibliotheek in hun kracht te blijven zetten. De CDA-fractie heeft zich tevens ingezet voor het laagdrempelig maken van de toegang tot zorg. In het nieuwe jaar krijgen onze inwoners de zorg die ze nodig hebben, zonder langs meerdere loketten te moeten. De uitdagingen rond zorg blijven ook het komende jaar fors: wij hopen dat in het nieuwe jaar meer duidelijkheid komt over de problematiek rond DSV/Verzorgd leven en snel tot een oplossing te komen.

Zo hebben wij voortdurend gepleit voor innovatie en ruimte voor experimenten op de woningmarkt, al spreken wij inmiddels liever over ‘volkshuisvesting’. 

Veiligheid
Veiligheid is een basisbehoefte. Met succes hebben we ons ingezet voor betere uitrusting van gemeentelijke handhavers (GOA’s), het behoud van het politiebureau in Katwijk en strenger optreden tegen gebruik en handel in schadelijke middelen als lachgas. Ook hebben wij aandacht gevraagd voor de vrijwilligerstekorten bij de brandweer. De discussie rond de gevaarlijke Brouwerstraat in Rijnsburg is deze maand op aandringen van de CDA-fractie eindelijk losgekomen in de gemeenteraad. U kunt ook op dit complexe en voortslepende dossier op onze volhardendheid rekenen.

Schuldhulpverlening
In Katwijk hebben ruim 2500 huishoudens met financiële problemen te maken of dreigen daarin te komen. De gemeente en Grip op de Knip helpen daarvan jaarlijks zo’n 10%. De Katwijkers vragen dus niet snel om hulp. Voor die groepen hebben wij af kunnen dwingen dat het college aan de slag gaat met een Stichting Urgente Noden voor de meest schrijnende gevallen.

Voor een leefbare gemeente
Even dreigde de tijdelijke N206 vlak voor de neuzen van schoolkinderen en ouderen te worden geplaatst aan de noordkant van Valkenburg. Onder meer op ons initiatief en later door vruchtbare samenwerking met de gehele raad voert de provincie momenteel een gedegen onderzoek uit naar alternatieven aan de zuidkant. Als onderdeel van de Rijnlandroute dient deze verbinding met de A44 en A4 vernieuwd en verbreed te worden. Cruciaal, dit snappen wij, maar leefbaarheid en woongenot zijn een groot goed. In dat kader hebben wij herhaaldelijk aangedrongen op het realiseren van een alternatief voor de Duinspeeltuin. Goed nieuws: die komt er!

In het nieuwe jaar krijgen onze inwoners de zorg die ze nodig hebben, zonder langs meerdere loketten te moeten.

Toekomstmuziek
Wij koesteren ons religieus erfgoed. Wij zijn verheugd te kunnen mededelen dat het college naar aanleiding van onze motie eindelijk serieus werk gaat maken van een kerkenvisie! Tot slot heeft u kunnen lezen over de moeizame onderhandelingen rond Vliegkamp Valkenburg. Het CDA gaat vol overtuiging voor gemeenschapsvorming op die plek. Met andere woorden: ruimte voor maatschappelijke voorzieningen en een mooie groene verbinding met Oud-Valkenburg. Maar gezien het woontekort bovenal: snel bouwen!

Het CDA heeft recent het discussiestuk ‘Zij aan Zij: Toekomstperspectief voor Nederland in 2030’ gepubliceerd. Het stuk is hier te lezen. Heel graag gaan wij daar met u in het nieuwe jaar over in gesprek. Houd uw mailbox in de gaten voor een uitnodiging.

Ik wens u gezegende Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar toe!

Barend Tensen
Fractievoorzitter CDA Katwijk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.