Samen bouwen aan de Krimpenerwaard van morgen

CDA Krimpenerwaard staat klaar. Met een jeugdig team. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En wij gaan enthousiast bouwen aan die toekomst, want er liggen genoeg uitdagingen: huizen voor starters en ouderen, betaalbare energietransitie, zorg voor jongeren die het echt nodig hebben, betere dienstverlening aan de burgers, snelle afhandeling van vergunningaanvragen en beter groenonderhoud.

Voor het CDA Krimpenerwaard staan mensen centraal, niet systemen. Menselijke waardigheid, solidariteit en omzien naar elkaar is het uitgangspunt. We geloven in de kracht en eigen verantwoordelijkheid van verenigingen, kerken en het maatschappelijk middenveld. De overheid is daarbij dienstbaar. Ze is er voor de burger, niet andersom. Daarnaast willen we verder kijken dan de korte termijn: (financiële) problemen lossen we nu op, niet pas in de volgende generatie.

Een woning voor jong en oud


• Bijbouwen rondom de kernen, maar geen vinexwijk in de polder. 

• Meer starterswoningen en appartementen voor ouderen bij projectontwikkelaars afdwingen.  

Woonzorgvisie ontwikkelen: per kern kijken hoe ouderen die zorg nodig hebben in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. 

• Actieplan om woningbouw op braakliggende terreinen te ontwikkelen. 

Creatieve woonvormen, zoals Tiny Houses, Knarrenhoven en Meergeneratiehofjes. 

• Een Woonfonds om middeldure huurwoningen te kunnen bouwen.

Duurzaam en realistisch


• Ambitieus aan de slag! Daarbij balans vinden tussen snelheid, betaalbaarheid, draagvlak en uitvoering. 

• Niet blindstaren op één middel, zoals windmolens en zonnepanelen, maar ook aandacht voor energieverbruik en isolatie. Wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken.

Energiecoöperaties stimuleren: inwoners en bedrijven zelf laten meebeslissen en –profiteren. 

Kleine windmolens in het buitengebied voor eigen opwek bij bijvoorbeeld agrariërs stimuleren. 

• Eerst alle daken benutten voor zonnepanelen, geen zonneweiden op landbouwgrond.

Overheid dichtbij


• De mens centraal, niet het systeem. 

• Een gemeentelijk servicepunt in de grotere kernen  

Aandacht en waardering voor verenigingen, kerken en maatschappelijke organisaties. 

• Een dorpshuis in elke kern. En waar die dreigt te verdwijnen, heeft de gemeente een taak. 

Burgerinitiatieven ondersteunen en stimuleren. 

Groenonderhoud lokaal aanbesteden bij bedrijven uit de regio. 

Zorg voor elkaar


• Mensen kijken naar elkaar om en helpen elkaar. Gemeente is vangnet. 

• Meer waardering en ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligersorganisaties.  

• Inkomensafhankelijke bijdrage bij beroep op de Wmo om kosten voor iedereen betaalbaar te houden. 

Duidelijke afspraken met beperkt aantal jeugdzorgaanbieders, controle op de financiën en zorgfraude aanpakken.  

• Het CDA wil dat kinderen met jeugdhulp het recht krijgen om iemand uit hun eigen omgeving te betrekken bij belangrijke besluiten. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.