03 november 2023

Algemene beschouwingen

Op vrijdag 3 november waren de algemene beschouwingen, waarin de begroting 2024 voor de gemeente Leiderdorp werd vastgesteld. Lees hier de bijdrage van onze fractievoorzitter Medea Hempen:

Algemene beschouwingen

Vandaag zijn we hier bijeengekomen om de programmabegroting 2024 van de gemeente Leiderdorp te bespreken. Het is de laatste keer dat de Begrotingsraad wordt voorgezeten door burgemeester Driessen. Het is dus een speciale bijeenkomst.

Wat de begroting betreft: het CDA wil het College complimenteren dat het er wederom in is geslaagd een sluitende begroting voor te leggen. Want de opgaven waar gemeenten voor staan – en dus ook de gemeente Leiderdorp – zijn groot.

Maar het CDA heeft zorgen over de jaren die voor ons liggen. Want vanaf 2026 krijgt Leiderdorp minder geld van het Rijk en stevenen wij af op grote financiële tekorten. Waarschijnlijk niet zo groot als wij een paar maanden geleden bij de bespreking van de Kadernota dachten, maar nog steeds wel van een omvang dat er wezenlijke keuzes nodig zijn. Bezuinigingen zijn onvermijdelijk. En het College heeft aangegeven dat zij direct na de vaststelling van deze begroting met die bezuinigingsoperatie zal starten.

Voorzitter, het CDA hecht grote waarde aan een degelijk financieel beleid. En wij vinden het belangrijk dat – ook in financieel zware tijden – een structureel sluitende begroting uitgangspunt blijft. Maar het CDA zal de bezuinigingsoperatie van het College straks niet alleen beoordelen op financiële degelijkheid. Wij vinden het vooral ook belangrijk dat we bij die bezuinigingen verantwoorde keuzes maken. Want een eenmaal afgeschafte voorziening komt niet zomaar terug.

In deze algemene beschouwingen zal ik me dan ook verder geheel richten op deze aanstaande bezuinigingsoperatie.

Over tweeënhalve week zijn er verkiezingen. En dat zijn belangrijke verkiezingen, want we staan op een kruispunt. De tijden zijn veranderd. Het is oorlog: in Europa en in de wereld. En dat heeft gevolgen voor onze economie, onze energie en onze welvaart. Ook de klimaatverandering stelt ons voor grote uitdagingen. En onze cultuur van samenwerken en respect staat onder druk door bitter wantrouwen, egoïsme en polarisatie.

Nederland is een land van twee gezichten geworden. De ongelijkheid tussen mensen is groot en steeds meer mensen hebben moeite om rond te komen, ook in Leiderdorp.

Het CDA wil recht doen – landelijk en lokaal. Wij willen naar een fatsoenlijke samenleving, waar ieder mens ertoe doet, en waar we omzien naar elkaar en voor elkaar zorgen. Een samenleving waar mensen zich thuis voelen en onderdeel zijn van een sterke gemeenschap.

Wij willen het College dan ook vooral op dit gebied punten meegeven die voor het CDA belangrijk zijn bij de op handen zijnde bezuinigingsoperatie.

A.        Sterke sociale basis

Als we, óók in tijden van bezuinigingen, willen werken aan een samenleving waar iedereen kan meedoen, dan betekent dit, wat het CDA betreft, dat we blijven investeren in een sterke sociale basis voor onze inwoners. Dus:

 • behoud de 120%-norm voor minimabeleid,
 • behoud het Sport en Cultuurfonds, zowel voor kinderen als volwassenen,
 • blijf er als gemeente alles aan doen om financiële problemen van onze inwoners te voorkomen, dan wel help hen bij het oplossen ervan.

B.        Kwetsbare inwoners

Het betekent ook dat we goed blijven zorgen voor onze kwetsbare inwoners, zoals mensen met een handicap en ouderen. Leiderdorp vergrijst bovengemiddeld. De druk op de Wmo en de professionele zorg loopt op. Zorgaanbieders hebben steeds meer moeite om aan de toenemende hulpvraag te voldoen. Inzetten op het vergroten van de zelfredzaamheid en de vitaliteit van onze inwoners blijft belangrijk. Het CDA wil daarom dat we:

 • het activiteitenaanbod voor ouderen blijven uitbreiden (denk aan sport, cultuur, plekken voor ontmoeting),
 • blijven investeren in woonoplossingen voor ouderen en mensen met een psychische of fysieke handicap,
 • aandacht blijven houden voor mantelzorgers.

C.        Veiligheid en saamhorigheid

Een samenleving waaraan iedereen kan meedoen, betekent verder een samenleving waarin voldoende woningen zijn voor een betaalbare prijs, en waarin we omzien naar elkaar. Een samenleving waarin ruimte is voor ontmoeting en waarin we ons veilig voelen. Dus:

 • blijf als gemeente aandringen op extra wijkagenten en op een aangiftepunt óók voor zedendelicten van de politie in onze gemeente,
 • blijf werken aan een prettige en veilige leefomgeving en pak daartoe zwerfafval en andere verrommeling van de openbare ruimte aan,
 • investeer in een cultuur van saamhorigheid en gemeenschapszin,
 • zorg dat zwembad, bibliotheek, schooltuinen, volkstuinen en de heemtuin behouden blijven,
 • en ondersteun verenigingen én de vele vrijwilligers die zich voor Leiderdorp inzetten.

D.        Duurzaamheid

Tot slot wil ik – in deze Nationale Klimaatweek – nog even stilstaan bij de grote uitdagingen waar we als samenleving voor staan op het gebied van duurzaamheid. Als CDA willen we onze complimenten geven aan het College voor de bijzondere aandacht die het heeft – ook in deze begroting – voor het vergroten van de biodiversiteit in Leiderdorp. Biodiversiteit is een ondergeschoven kindje, maar volgens de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur is de biodiversiteitscrisis even groot als de klimaatcrisis. Vitale natuur, soortenrijkdom van planten en dieren, dat is essentieel voor een gezonde en leefbare omgeving. Als CDA hebben we al vaker gepleit voor het opstellen van een specifiek beleidsplan voor biodiversiteit en voor een actieplan hagen en heggen. En we zijn dan ook erg blij in de begroting te lezen dat er nu hard wordt gewerkt om deze plannen in Leiderdorp op te stellen. En goed ook om te merken hoe deze onderwerpen leven binnen de ambtelijke organisatie.

Voorzitter, laten we ook de komende jaren blijven inzetten op het vergroten van de biodiversiteit, want dat is zó hard nodig. En laten we kennis ook delen binnen de regio. En een leuk feit: onze lokale aandacht voor hagen en heggen is inmiddels ook landelijk opgepikt. Zie daartoe het verkiezingsprogramma van het CDA. En met die mooie opsteker wil ik eindigen.

Samengevat

Het CDA wil het College meegeven om ook in tijden van bezuinigingen te blijven zorgen voor een gezonde leefomgeving en voor een fatsoenlijke samenleving waar onze inwoners zich thuis voelen, waar ze onderdeel zijn van een sterke gemeenschap en waar iedereen kan meedoen.

Wij wensen het College, de ambtenaren en allen die zich voor Leiderdorp inzetten Gods zegen toe.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.