27 april 2020

Afvalbeleidsplan `De betere afvalscheider wordt beloond`

 
In de vergadering van 12 maart 2020 is het afvalbeleidsplan unaniem door de Raad aangenomen. Dit plan was tot stand gekomen door toedoen van VVD, D66 en CDA door middel van een amendement op het oorspronkelijke voorstel van het college.
 
Bij de eerdere behandeling van het afvalbeleidsplan in de commissie DEB kwam naar voren dat op een aantal punten verschil van opvatting bestond tussen het college en de commissieleden. Vervolgens hebben alle fracties in de raad de handen ineengeslagen om te proberen tot een gedragen oplossing te komen voor de geschilpunten. En dat is gelukt. De CDA-fractie heeft daar een belangrijke inbreng gehad.
 
De belangrijkste kwestie ging over de beloningssystematiek. Vrijwel alle partijen hadden in de vergadering van de commissie DEB uitgesproken de voorgestelde beloningssystematiek niet uitdagend en stimulerend genoeg te vinden en dat daar verandering in zou moeten komen om de doelstellingen te kunnen halen. De beloningssystematiek moest voor de inwoner duidelijk en begrijpelijk zijn en moet aansluiten bij de inzamelmomenten. Er zijn momenteel jaarlijks 26 inzamelmomenten van restafval (de grijze container), te weten 1x per twee weken. Aan de hand van verschillende doorrekeningen is besloten om beloningsgrenzen te leggen bij 13 x aanbieden met 20 euro korting op de afvalstoffenheffing (dat betekent dus i.p.v. één keer per twee weken, één keer per vier weken de grijze bak bij de weg zetten), bij 8 x aanbieden (40 euro korting) en bij 4x aanbieden met 60 euro korting (dat is vier keer per jaar de grijze bak bij de weg). Feitelijk gaat het om van 9 t/m 13 keer, van 5 t/m 8 keer en 0 t/m 4 keer waarvoor de korting geldt.
 
Een ander belangrijk punt was de ongelijkheid in het tarievenstelsel. In het collegevoorstel zat namelijk een ongelijkheid in de hoogte van de afvalstoffenheffing voor meerpersoonshuishoudens van de hoogbouw ten opzichte van de inwoners in de laagbouw. Dat is gerepareerd en er is afgesproken een gelijk tarief te hanteren voor alle huishoudens. Daar zijn kosten aan verbonden (ca. 100.000 euro) en die (extra) kosten zullen over alle huishoudens worden omgeslagen. De één moet dan iets meer betalen en de ander iets minder. Ook hier hebben doorrekeningen plaatsgevonden en gekozen is voor één uniform tarief van € 249,96. Voor een éénpersoonshuishouden zal het gemakkelijker zijn een grens te halen voor beloningskorting maar dat is goed te begrijpen want hij of zij produceert ook minder afval.
 
Over afvalscheiding bij scholen is gezegd dat de scholen nu al in de route zitten van de afvalophalers. Dat blijft zo en voor PMD, gft en papier zullen op scholen per klas drie containers komen te staan en dat afval gaat mee met de reguliere inzameling. Scholen blijven zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van restafval.
 
En tot slot is gesproken over een duidelijke afvalwijzer. Veel inwoners weten op dit moment bij afvalscheiding vaak niet in welke afvalbak hun afval nu precies thuishoort. Er is afgesproken dat het college in de communicatie aandacht zal geven aan duidelijkheid op dit punt voor onze inwoners. Ook de communicatie start in het voorbereidingsjaar.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.