Het CDA zet de komende vier jaar in op een sociale en zorgzame samenleving met een gebundelde inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en professionals, die samenwerken in een hecht zorgnetwerk. Voor het CDA staat de kwaliteit van de zorg voorop. Innovatie kan helpen bij het behouden van deze kwaliteit. 

Het CDA vindt het belangrijk dat iedereen gebruik moet kunnen maken van de zorg die hij of zij nodig heeft. Het komt voor dat mensen geen zorg aanvragen door een stapeling van eigen bijdragen. Het CDA wil dit voorkomen door de volgende maatregelen in te voeren:

  1. Verlaging van de eigen bijdrage voor zorgvoorzieningen die via de WMO moeten worden aangevraagd.
  2. Mensen met een zorgvraag hebben recht op cliëntondersteuning. De gemeente moet deze ondersteuning actief gaan aanbieden.

In Teylingen wonen relatief gezien veel ouderen. Voor het CDA is het belangrijk dat deze ouderen oud kunnen worden in hun eigen omgeving. Daarom vindt het CDA het belangrijk dat er in iedere kern minimaal één vervangende woonvorm is, zoals een verzorgingshuis.

Eenzaamheid is één van de grootste problemen onder ouderen. Vanuit de solidariteitsgedachte wil het CDA inzetten op de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Hiervoor wil het CDA onder andere het contact tussen jongeren en ouderen stimuleren. 

Voor het CDA is respijtzorg van groot belang om de mantelzorgers in de gemeente Teylingen te ondersteunen. Respijtzorg biedt mantelzorgers namelijk de mogelijkheid om hun zorgtaken tijdelijk over te dragen aan een beroepskracht of een vrijwilliger. Het CDA wil dat er een respijthuis komt om mantelzorgers te ontzorgen, zodat de mantelzorgers even op adem kunnen komen. 

Het CDA vindt dat vanuit de solidariteit de armoede in de gemeente Teylingen moet worden aangepakt. Het CDA wil dat armoede op tijd wordt gesignaleerd en dat de gemeente proactief opzoek gaat naar de schrijnende gevallen van armoede. Het CDA wil dat de gemeente speciale aandacht geeft aan kinderen die opgroeien in armoede. Het CDA ondersteunt initiatieven zoals het repair café en de voedselbanken van hart. 

De gemeente zet zich in voor de maatschappelijke begeleiding en integratie van statushouders. Hierbij speelt de Nederlandse taal een belangrijke rol. Het CDA wil daarom het leren van de Nederlandse taal stimuleren en faciliteren. Ook participatie van statushouders is belangrijk bij de integratie van statushouders. Daarom pleit het CDA voor een sopele stageregeling bij organisaties en bedrijven voor statushouders. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.