23 februari 2019

Berichten uit de fractie:Geheimhouding antwoorden op vragen over het ondernemersfonds

Geheimzinnig, verborgen, onduidelijk, stiekem, het zijn woorden die naar boven komen als je het woord geheimhouding onder ogen krijgt.

 Soms gaat het er stevig aan toe in de gemeenteraad. Dat is in de afgelopen jaren meerdere malen gebeurd over het onderwerp ondernemersfonds Teylingen (OFT). Na een lang aanlooptraject is op 1 januari 2016 het OFT opgericht voor een proefperiode van twee jaar. Tijdens de aanloop was al duidelijk geworden dat er bij de ondernemers niet alleen voorstanders waren maar ook tegenstanders en de oprichting van het fonds leidde tot grote verdeeldheid onder de ondernemers. Het OFT werd gevuld met geld dat beschikbaar kwam door een verhoging van de tarieven van de onroerend zaakbelasting (OZB) voor niet-woningen. Voorafgaand aan de besluitvorming over het instellen van het OFT gaf het college van B&W aan overtuigd te zijn van de juridische en fiscale haalbaarheid daarvan. Desondanks bestonden binnen de Raad zorgen en op aandringen van de Raad is toen een second opinion uitgevoerd in de vorm van een fiscaal-juridische toets door een hoogleraar van de Erasmus universiteit. Uiteindelijk werd het OFT per 1 januari 2016 ingesteld. Aan het eind van de proefperiode besloot de gemeenteraad eind 2017 op basis van de uitkomsten van de evaluatie het ondernemersfonds niet te continueren en werd het OFT opgeheven.

 Door een aantal ondernemers is de afgelopen jaren bij de rechtbank Den Haag bezwaar aangetekend tegen de hogere aanslag van de onroerend zaakbelasting ten behoeve van het OFT. Medio 2018 kwam de CDA-fractie ter ore dat het college met de betrokken ondernemers tot een schikking wilde komen en met hen daartoe een overeenkomst wilde sluiten, maar dat het college vervolgens terugkwam op het voornemen tot schikking en dat de procedure gewoon bij de rechtbank zou worden voortgezet. Over die gang van zaken heeft de CDA-fractie begin november schriftelijke vragen aan het college gesteld. Eind november ontving het CDA antwoorden. Antwoorden waarvan het college van B&W vond dat ze geheim moesten worden gehouden, dat ze niet bij het publiek (bij onze inwoners) bekend mochten worden. Dan is er wel iets aan de hand.

 Op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) heeft het college de bevoegdheid geheimhouding op te leggen, maar die bevoegdheid is van tijdelijke aard. De geheimhouding vervalt als de gemeenteraad de oplegging niet in zijn eerstvolgende vergadering bekrachtigd. Op 29 november 2018 kwam het college met het voorstel aan de raad om de geheimhouding te bekrachtigen. Dat voorstel kwam het college op veel kritiek te staan van het CDA en de andere oppositiepartijen. In onze ogen was het opleggen van geheimhouding en dus ook de bekrachtiging) wettelijk niet mogelijk. De regels van de WOB staan dat niet toe. Na lange discussie in de Raad bleek het de oppositie niet mogelijk de geheimhouding ongedaan te maken, omdat de coalitie (volgzaam en zonder zelf goed na te denken) het college volgde in zijn opvatting. De geheimhouding werd bekrachtigd, zodat onze inwoners geen kennis konden nemen van de antwoorden op de vragen van het CDA.

 Wat schetste onze verbazing toen de woordvoerder van het CDA (Peter Scholten) een week later werd gebeld door de verantwoordelijk wethouder met de mededeling dat het college naar aanleiding van de discussie in de Raad nader advies had ingewonnen en dat het CDA eigenlijk wel gelijk had en dat de geheimhouding had moeten worden opgeheven. En vervolgens komt het college op 20 december 2018 met het voorstel aan de Raad om de geheimhouding van de beantwoording van de vragen van het CDA over het OFT op te heffen. Het CDA had gevraagd om ook de beantwoording op de vragen op de agenda te zetten, zodat de gang van zaken ook inhoudelijk zou kunnen worden besproken. Dat werd een rumoerige en langdurige vergadering van de Raad, die eindigde met een motie waarin het door het college gevoerde beleid in het OFT-dossier werd afgekeurd (motie van afkeuring). Alhoewel ook de VVD als coalitiepartij het boetekleed aantrok, werd de motie bij stemming niet gesteund door de coalitiepartijen en kreeg dus geen meerderheid. Wel werd een motie aangenomen met de oproep aan het college van B&W met een voorstel te komen hoe het College op een betere manier invulling wil geven aan de actieve informatieplicht en wel uiterlijk per 1 februari 2019. Pas om 01.30 uur kon de vergadering door de burgemeester als voorzitter worden gesloten.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.