29 november 2018

Centrumvisie

In het werkprogramma van het college van B&W is opgenomen dat er een centrumvisie zal worden opgesteld voor de kernen van Warmond, Voorhout en Sassenheim. De problematiek in de dorpskernen vraagt om een integrale aanpak, waarbij alle functies in samenhang met elkaar moeten worden bezien en ontwikkeld. Het CDA heeft daar uitgesproken ideeën over en heeft die in de vergadering van de commissie Duurzaamheid, Economie en Bestuur (DEB) van 14 november 2018 aan het college laten weten.

We hebben allereerst laten weten dat de aanpak van urgente problemen niet mag worden uitgesteld omdat eerst de centrumvisie klaar moet zijn. Dan hebben we het o.a. over de aanpak van verkeersonveilige situaties en de toegankelijkheid van de centra voor onze inwoners die slechtziend of blind zijn, gehandicapt, met rollators of rolstoelen, ouders met kinderwagens. Als de veiligheid van onze inwoners in het geding is, kan niet worden gewacht. Daar zou niemand iets van begrijpen.

We hebben ook gesteld dat onze inwoners zo goed mogelijk moeten worden betrokken, o.a. via openbare inloopavonden, burgerpanel, internetpoll, passanteninterviews in de drie hoofdcentra en de sociale media. Ook andere bezoekers van de dorpscentra moet worden gevraagd waar zij vandaan komen, wat de reden is van hun bezoek en of zij wensen/gedachten hebben die van belang zijn bij het opstellen van de centrumvisie. Uiteraard moeten onze ondernemers worden betrokken en ook de historische verenigingen.

Centrumvisie, omgevingsvisie, woonvisie, detailhandelsvisie, verkeersbeleid, parkeerbeleid, beleid openbaar groen, etc. hangen onderling nauw samen. Het is ook van groot belang om te leren van het verleden. Wat voor kwesties hebben in het verleden gespeeld die nu zouden moeten worden meegenomen in deze Centrumvisie, welke wensen en gedachten hebben belanghebbenden?

We hebben verder onder meer als aandachtspunten meegegeven: wat wordt precies verstaan onder de dorpscentra (grensafbakening), kunnen we subsidies krijgen, openbaar vervoer (de bereikbaarheid van de kernen per bus), onderzoek of openbare toiletten kunnen worden gerealiseerd, het centrum is ook een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten (in het kader van het beleid tegen eenzaamheid), de positie en rol van de markt, pick-up points en wat kan de invloed zijn van marketing en communicatie.

Wij houden u op de hoogte van de voortgang bij het ontwikkelen van de Centrumvisie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.