19 mei 2019

Geen GOM-woningen aan de Eikenhorstlaan

Nederland kent zes zgn. Greenports Dit zijn tuinbouwgebieden met een groot economisch belang voor Nederland. Teylingen maakt deel uit van de Greenport Duin- en Bollenstreek met het bloembollencomplex als belangrijke economische drager. De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) is in 2010 opgericht om door middel van actieve gebieds-(her)ontwikkeling de streek als “Greenport” economisch en ruimtelijk vitaal te houden. Ontwikkelingen als woningbouw, bedrijfsuitbreiding/inkrimping en verrommeling door bijvoorbeeld leegstand op het bloembollengebied zouden door de GOM via herstructurering worden begeleid, zo was de bedoeling.

Het College dacht met het realiseren van ca. 60 GOM-woningen aan de Eikenhorstlaan in Voorhout versneld uitvoering te geven aan de herstructureringsopgave en te werken aan het vitale landschap in Teylingen en de Duin- en Bollenstreek.  De CDA-fractie heeft gezegd, dat eerder als uitgangspunt is gekozen dat het open gebied tussen de kernen Sassenheim en Voorhout gehandhaafd moet worden. Ook vindt de CDA-fractie het belangrijk dat de bollencultuur, en daarmee het karakter van de bollenstreek, zoveel mogelijk bewaard wordt. Bovendien wordt in de ogen van de CDA-fractie met de realisatie van een bouwplan met louter en alleen exclusieve dure villa’s geen recht gedaan aan de woonvisie van Teylingen. Daardoor zal ook geen verhuisbeweging op gang gebracht worden. Die is er juist op gericht om meerdere inkomensgroepen aan een voor hun passende woning te helpen. Binnen de commissie Ruimte werd in meerderheid deze CDA-visie gedeeld en werd  betwijfeld of hier wel sprake was van een herstructurerende activiteit in het belang van de bollenteelt. Dit was ook benadrukt door een groot aantal insprekers voorafgaand aan deze en eerdere commissievergaderingen. De commissie Ruimte adviseerde het college een pas op de plaats te maken en eerst te bezien of de doelstellingen van de GOM nog wel bereikt worden. In reactie hierop trok wethouder Brekelmans het voorstel van het college terug in afwachting van de uitkomsten van deze heroverweging.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.