19 mei 2019

Van afval naar grondstoffenbeleid

In de vorige raadsperiode (2014-2018) is al uitvoerig gesproken over een nieuw afvalbeleid voor de gemeente Teylingen. Men kwam er toen niet uit. Aan het begin van deze nieuwe raadsperiode doet het college een nieuwe poging. De uitgangspunten/doelstellingen zijn dat we ons bij de afvalinzameling richten op minimaal 75% afvalscheiding in 2020 en maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar. In het collegewerkprogramma is afgesproken dat Teylingen wil toewerken naar de landelijke doelstelling ‘VANG” (Van Afval Naar Grondstof). Het programma VANG - Huishoudelijk afval is ontwikkeld om gemeenten te helpen om de nodige stappen te zetten naar een circulaire economie. Naast afvalscheiding zijn preventie en grondstofketens sluiten belangrijke speerpunten.

In januari 2019 was de start van de discussie over nieuw afvalbeleid. We kregen als raadslid uitnodigingen voor werkbezoeken aan afvalinzamelaars en afvalverwerkers. Die bezoeken hebben in onze ogen echter weinig zin. Die bedrijven spreken voor eigen parochie en wij zijn als raadslid niet deskundig op het gebied van afval en zullen dat ook niet worden. Wij hebben voorgesteld de afdeling strategie van HLT Samen in te schakelen om ter ondersteuning van de betrokken ambtenaren en met voorrang boven andere opdrachten op korte termijn met een advies te komen over uitgangspunten, randvoorwaarden, etc. Wij hebben toen de volgende vragen aan het college meegegeven.

·      Ga na wie de echte deskundigen zijn op dit gebied en kom via hen tot de juiste advisering.

·      Welke factoren van invloed spelen bij dit vraagstuk?

·      Welke gemeenten zijn succesvol met hun afvalbeleid en hoe hebben zij dat aangepakt, incl. de opvatting van hun inwoners en hoe zij de inwoners hebben laten participeren.

·      Welke do’s and don’ts zijn te onderkennen?

·      Welke ambities zijn haalbaar (met een onderscheid tussen maximaal, optimaal en gemiddeld/realistisch) en wat is er nodig om die ambities te realiseren (incl. kosten).

·      En ook de vraag die in het raadsvoorstel wordt genoemd: ‘Welke verschillende mogelijkheden zijn er om de VANG-doelstelling te kunnen bereiken. En hoe kunnen we dit op een eenvoudige-, goedkope- en efficiënte wijze realiseren?

Inmiddels zijn we een paar vergaderingen verder en het is duidelijk geworden dat het college met het probleem worstelt. Dat wordt mede veroorzaakt doordat het onderwerp erg emotioneel beladen is. En ‘zoveel hoofden, zoveel zinnen’, oftewel iedereen heeft een eigen mening waarbij men moeilijk samen tot een oplossing kan komen. In de vergadering van de commissie DEB van 22 mei wordt er opnieuw over gesproken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.