06 december 2018

Vragen CDA-fractie over communicatie en rol projectontwikkelaars rondom bouwplannen

De communicatie van de gemeente met inwoners rondom bouwplannen laat te wensen over. In een raadsmemo over de gang van zaken rond de bouw van appartementen in de Herenstraat te Voorhout geeft verantwoordelijk wethouder Brekelmans (VVD) dit ook toe. Verder zijn er vragen rond de rol van projectontwikkelaars en of bewoners niet meer ondersteund zouden moeten worden vanuit de gemeente in hun contacten met projectontwikkelaars.

Ook zijn er vraagtekens te zetten bij de wijze waarop de gemeente toeziet op de naleving van voorschriften. Zo staat er in de verleende Omgevingsvergunning voor het project in Voorhout dat bij de uitvoering van de noodzakelijke heiwerkzaamheden geen trillingen in de verschillende grondlagen mogen worden veroorzaakt waardoor schade aan naastgelegen bouwwerken kan ontstaan. Omwonenden gaven in een gesprek met leden van de CDA-raadsfractie o.a. aan dat er schade is ontstaan aan hun huizen. Toen zij de gemeente hierover informeerden antwoordde deze dat de gemeente hierin geen partij is en dat zij de aannemer maar moesten aanspreken.

Deze gang van zaken was voor de CDA-fractie in de raad aanleiding tot het stellen van schriftelijke vragen. Zo wil zij van de wethouder weten of er ook daadwerkelijk is toegezien op de naleving van de in de Omgevingsvergunning vermelde voorschriften, of er bijvoorbeeld trilling metingen zijn verricht en of de uitkomsten hiervan aan de omwonenden zijn gecommuniceerd.

Verder zijn er door de CDA-fractie schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een massaal ingediend bezwaar door omwonenden van het bouwproject Endepoellaan in Warmond. Volgens de omwonenden is er tijdens informatieavonden toegezegd dat er voor de fundering heipalen geboord zouden worden. Dit is van belang omdat de omliggende woningen zonder fundering op een zandplaat staan. Uit de verleende vergunning bleek echter hier niets van. In haar antwoord op de vragen wilde de gemeente niet bevestigen dat er toezeggingen zijn gedaan. Wel gaf zij toe dat omwonenden in gesprekken met vertegenwoordigers van de gemeente hun zorg hebben uitgesproken over de kwetsbaarheid van hun woningen. Het antwoord vermeldt niet dat de gemeente hiermee ook iets heeft gedaan.

Geconfronteerd met deze kwesties in de vergadering van de Raadscommissie Ruimte van 4 december jl. gaf de wethouder aan dat hij zo spoedig mogelijk richting commissie komt met een procesnotitie inzake communicatie rondom bouwplannen.

Wordt vervolgd dus! 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.