Lees het plan Bodem als sleutel in kringloop hier

Het benutten van organisch restmateriaal, zoals lokaal maaisel van bermen, sloten en graslanden voor bodemverbetering, kunnen een rol spelen bij het sluiten van kringlopen. Jaarlijks komt er bijvoorbeeld ruim 82.000 ton (droge stof) aan natuurgras vrij voor bewerking. Bij het beheer van graslanden door natuurorganisaties komen jaarlijks duizenden tonnen los maaisel vrij.

Al jaren wordt door beleidsmakers en politici de ambitie voor kringlooplandbouw en duurzaam bodembeheer uitgesproken. Ook benadrukt dhr. Remkes in zijn advies ‘Wat wel kan’ het belang van een goede bodemkwaliteit. Kringlooplandbouw houdt in dat we agrarische biomassa en de daarin opgeslagen voedingsstoffen vasthouden in het voedselsysteem1. Daarin kan organisch restmateriaal als bemestingsproduct niet ontbreken. De bodem heeft er profijt van en de vraag naar kunstmest en daarmee de uitstoot van stikstof en CO2 en het gebruik van aardgas neemt erdoor af. Daarnaast heeft het kabinet aangegeven dat er wordt ingezet op een niet-vrijblijvende bijdrage van ketenpartijen in de agrarische keten, andere sectoren en de financiële sector. Het zou een kans zijn om leveranciers van organisch restmateriaal, zoals gemeenten en natuurbeheerders, een rol te geven in het verbeteren van de bodemkwaliteit.

Het CDA is van mening dat het gebruik van organisch restmateriaal als bemestingsproduct meer gestimuleerd moet worden, aangezien huidige regelgeving de ontwikkeling ervan in de weg staat. Er is weliswaar een landelijk programma Circulair Terreinbeheer waar op dit moment 60 pilots deelnemen in het CT Kennisprogramma, maar na afloop van dit programma hebben deze pilots – en ook andere initiatieven – geen zicht op voortgang. En de wijze waarop de pilots in dit programma op dit moment aan juridische vereisten moeten voldoen is sterk belemmerend.

Lees het plan inclusief voorstellen hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.