Vragen van het lid Boswijk (CDA) aan de Minister van Natuur en Stikstof over het bericht ‘Nieuwe uitkoopregeling voor boeren op de tocht: mogelijk ongeoorloofde staatssteun’ (NRC, 23 augustus 2022).

 

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel ‘Nieuwe uitkoopregeling voor boeren op de tocht: mogelijk ongeoorloofde staatssteun’ (NRC, 23 augustus 2022)?

 

Vraag 2

Klopt het dat het onzeker is of de nieuwe uitkoopregeling voor stoppende boeren door kan gaan, omdat het mogelijk niet voldoet aan de Europese staatssteunregels?

 

Vraag 3

Bent u het met de CDA-fractie eens dat een solide uitkoopregeling cruciaal is voor het behalen van de stikstofdoelen?

 

Vraag 4

Is er tijdens de ontwikkeling van de voorliggende uitkoopregeling contact geweest met de Europese Commissie om zeker te stellen dat de regeling past binnen de kaders van de Europese staatssteunregels. Zo ja wanneer en welke signalen heeft de Minister daarbij ontvangen van de Europese Commissie? Zo nee, waarom niet?

 

Vraag 5

Kijkt Nederland naar opties om de uitkoopregeling niet onder het toetsingskader van staatssteun door de Europese Commissie te laten vallen? Kunt u een overzicht geven van deze opties?

 

Vraag 6

Welke mogelijkheden zijn er om de uitkoopregeling te laten vallen onder de landbouwvrijstellingsverordening (LVV)? Wat doet Nederland om dit bij de Europese Commissie onder de aandacht te brengen?

 

Vraag 7

Is de Europese Commissie zich er volgens u voldoende van bewust dat deze uitkoopregeling nodig is om aan de Europese eisen rondom natura2000 te voldoen? Of stelt de Europese Commissie alternatieven voor?

 

Vraag 8

Wat moet er volgens u gebeuren om ervoor te zorgen dat de nieuwe uitkoopregeling toch doorgang kan vinden en wat gaat u er zelf aan doen?

 

Vraag 9

Kunt u aangeven wat de gevolgen zullen zijn wanneer deze uitkoopregeling niet doorgaat? Wat zou dit betekenen voor het behalen van de stikstofdoelen?

 

Vraag 10

Wanneer wordt definitief besloten of de regeling wel of geen doorgang kan vinden?

 

Vraag 11

Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?

 

Link naar NRC-artikel: https://www.nrc.nl/nieuws/2022/08/23/nieuwe-uitkoopregeling-op-de-tocht-a4139727

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.